Senaste från ORC

Som vanligt en bra sammanfattninga av Sten Edholm.

Det verkar som det inte blev EM i Tyskland som det ryktades, utan att det blir ett kombinerat SM och EM för ORCi i Ystad vecka 32.

Intressant också att man anser att det finns “en allmän trend att segling minskar något i omfattning. Märks både på antalet mätbrev, deltagare i regattor globalt och antalet villiga arrangörer och sponsorer.”. Är detta specifikt för de länder som är representerade? Deltagarantalet i t.ex. Cowes Week, Cork Week, Færderseilasen eller Gotland Runt säger något helt annat…

Sammanfattning av ORC Annual General Meeting i Madrid 2008-11-05—12

1. ORC International

Utgångspunkt för årets revidering har varit att seglingsvärlden totalt sett varit ganska nöjda med den nya ORC INT. Bland annat avses ORC International att erbjudas i Sydney-Hobart Race som ett tillägg till NOR. ORC vill undvika större förändringar av regeln, förrän man kört två säsonger. Förändringar i ORC International inför 2009 är mera av karaktären efterarbete efter förra årets introduktion och berör främst;

– Besättningsvikt (små förändringar)
– Ny modell för att beräkna spinnakeryta
– Justering av Racing Division Regulations mm

Den svenska motionen kring ”Sailing Length” accepterades som en återstående fråga, men man avser att ta detta först nästa år när ORC International gått i två säsonger. Det svenska förslaget att se över interna ballaster på lätta båtar tog man inte, det anses att de ändringar som vidtogs förra året är tillräckliga. Ett flertal utpräglade kappseglingsbåtar rapporteras under vintern 2008 ha tagit bort sina träkölar och flyttat ur inre ballasten för att istället montera på en riktig traditionell metallköl.

Den traditionella testkörning som brukar göras innan ORC årsmöte är över visar denna gång att huvuddelen av de omkring 350 båtarna i ”ORC Test-fleet” får omkring 1,5-2 sekunder sänkta GPH-tal. Konsekvenser i tid innebär t ex att en Farr-ritad GP 42 måste segla omkring 3 sek snabbare nästa år (dvs 1-1,5 sek snabbare i förhållande till konkurrenternas snitt) , en Sinergia 40 omkring 1,5 sek snabbare (dvs ingen egentlig förändring totalt sett), First 40,7 och IMX-40 ser ut att totalt bli tvungen att segla omkring 1 sek snabbare. Däremot kommer X-332 och J-80 preliminärt att gynnas med 0,3 sek + snittförändringen 1,5-2 sek dvs omkring 2 sek gynnsammare totalt sett inför sommaren 2009. En analys av ORC s k testkörningar kommer att läggas ut på SHF hemsida inom ett par dagar. Det skall dock observeras att ORC Test Fleet består av ett stort antal båtar där många är individuellt anpassade och att en ”testbåt” First 36,7 inte alls måste ha samma GPH som en typisk svensk 36,7.

Ett dokument ”VPP Formulations” kommer att skrivas av den brittiske designern Andy Claughton i avsikt att bättre förklara bakgrund och sammanhang i ORC International.

Under arbetet inför AGM 2009 kommer ITC bland annat arbeta med dubbla roder, översyn av kölbulb-konfigurationer, trimma upwind areo-beräkningarna mm.

Beträffande ”Accomodation” så kommer Racing Division att förenklas och anpassas till bestämmelserna i ORC Grand Prix Classes. Beträffande Cruising Division så är detta mera komplicerat och en arbetsgrupp kommer skapas.

ORC släpar något med produkterna Performance Package, Sailplan mm vilka dock planeras kunna erbjudas inför sommaren 2009. Detta bör bli en lämplig temakväll under SHF ”Go for Speed” under våren 2009.

2. Race Management

En undersökning bland nio länder visar att i stort alla olika scoringmöjligheter används, men ganska stor skillnad mellan olika länder. Gemensamt är att Time-on-Time används ganska mycket, ett flertal länder nyttjar Performance Curve Scoring och den förenklade versionen Performance Line Scoring (PCS). Endast ett land nyttjade Time-on-Distance, främst då det finns mycket olika uppfattning kring tidvatten. Race Managemant Committee rekommenderar att använda enkla scoringoptioner. Undersökningen kommer att vidgas.

VM i Aten gick på en gemensam lista vad det gäller mästerskapet, däremot gavs ut priser i de två startgrupperna.

Den svenska motionen att reglera att det är tillåtet att kommunicera med websidor mm för att hämta meteorologiskt underlag accepterades efter smärre modifiering – ”…..that are publicly available to everyone”. Websidor av typ SMHI Båtvädret som kostar någon hundring om året är underförstått att det skall inrymmas såsom varande ”…..allmänt tillgängliga för envar”.

3. Mätning

Mätbreven kommer modifieras något, inga väsentliga ändringar, inte heller på mätnormerna.

Ett förslag har kommit upp att göra en ORC Measurement Manual för att likställa arbetet och stödja ett kommande generationsskifte inom mätmanskåren. Man är mycket nöjda med den digtala inklinometern (1.000 ) och alltmer skrovmätningars utomlands görs med s k fullstation, dvs ett avancerat avvägningsinstrument. Därigenom kan precisionen ytterligare ökas och kostnaderna reduceras.

ORC nya administrativa system för att hantera mätbreven skall kunna förenkla beredningen av mätbreven väsentligt. Förhoppningsvis kan därigenom priserna hållas nere totalt sett, även om årsavgiften till ORC ökades från 40 till 42 och för ORC International från 50 till 65 , främst för att säkerställa fortsatt kvalitet i utveckling och implementering av ORC International.

Ett mätkontor kommer öppnas i S:t Petersburg, vilket kan bli en bra grund att få fler ryska båtar till seglingar i Östersjön.

4. ORC Club

Regeln bygger alltfort på en förenkling av ORC International. Alltfort vill man inte ta i frågan att likrikta bättre mellan olika länder. Filosoferna anser att detta är en klubbregel och vill inte inse att den används i mycket vidare utsträckning. Mätbreven kommer att kompletteras med några data, bland annat kolfibermast, stabilitet mm. Totalt har det nya mätbrevsformatet tagits emot positivt.

5. GP 42, GP33 och GP26

Box-regelklassen GP42 har hittills byggts i 16 exemplar, endast 11 st har tävlat under 2008 i främst Spanien och Italien. Inga nya båtar byggs för närvarande, men race circuit för 2009 är fastställd. (Även TP52 har stannat av, få nya båtar byggs)

GP 33 har börjat byggas i New Zeeland för Japan (Nelson-Marek), två båtar i vattnet och två
andra under byggnad. En på gång i Australien och en i Polen.

GP26 finns nu omkring båtar i Sydamerika, Owners Association, Class Manager och website organiserad. Åtta båtar i Europa, USA och Ryssland, vidare är de första under byggnad i Chile och Australien. Man räknar med att 20 båtar seglar under våren 2009. Utvecklingen ser positiv ut mot bakgrund av den stora geografiska spridningen. ORC kommer i ett nästa steg marknadsföra GP 26 i typiska sportbåtländer, t ex där man seglar på insjöar i Schweiz, Polen, södra Tyskland mm.

6. Mätbrevsstatistik

ORC International hade 2007-12-31 2441 mätbrev och 2008-11-01 2.193 mätbrev. ORC Club hade 2007-12-31 5.125 mätbrev och 2008-11-01 4.505 mätbrev, ORC totalt omkring 6.700 . ORC har med sina bägge regler ORC Int och Club tappat i bl a Spanien och Frankrike, men ökat i Estland, Grekland, Norge, Ryssland och Slovenien. Totalt visar ORC bägge regler en prognostiserad minskning från 7.500 till 7.100-7.200?? Eftersom den nya regeln togs emot positivt sommaren 2008, så ser man dock en återhämtning framför sig för 2009/10.

(IRC redovisade vid sitt årsmöte 7.355 mätbrev 2007-12-31 till 6.785 mätbrev 2008-08-31, kommer öka något innan året är slut. Antalet IRC-båtar har avstannat i USA på 550-600 stycken, vilket skall jämföras med att det amerikanska dominerande PHRF har omkring 20.000 båtar. Det kan noteras att IRC har en mycket dominerande andel båtar större än 10 meter, i USA och Holland över 90 % och i UK 60 %.

I Holland har skrivits mycket om f d IMS och IRC, där minskade IRC från 150 till 130 mätbrev under 2008, främst för att de mindre båtarna anser sig missgynnade i IRC. Antalet IRC-brev skall jämföras med att Holland har omkring 1.300 mätbrev ORC Club)

7. Mästerskapen de närmaste åren

Strävan från de nordiska länderna och Tyskland är att årligen få ett EM i ORC International till Östersjön eller Skagerack. Vidare ett VM vart 4-5 år. Då inget land i Nordeuropa var beredda att ta EM 2009, så har Sverige tagit på sig detta, vilket kommer arrangeras i samband med det planerade SM i Ystad v 932, dvs 2009-08-05—08 (strävan kommer långsiktigt vara att ha SM vecka 32 årligen). Därefter blir EM 2010 i Flensburg, EM 2011 blir Norge och VM 2012 blir i Finland.

Det finns ett sakta men stadigt ökande intresse för Offshore i S:t Petersburg. De kommer eventuellt att ta Sportboat Worlds redan 2009??

8. Special Regulations

Inga beslut av principell betydelse togs i utrustningsfrågor, utom att AIS kommer att bli obligatoriskt från 2010-01-01 i Cat 0-2. Vidare rekommenderas att arrangörerna av Cat 3 hanterar detta som ett standardtillägg för AIS av samma typ som ”Cat 3 with Liferaft”. Vidare kommer maxstorleken på stormsegel och trysail att minskas något. Detta berör dock egentligen inte Cat 3, dvs Gotland Runt, Göteborg Offshore Race m fl där endast ”Heavy Weather Jib” är krav. Eldsläckare skall från 2009-01-01 vara minst 2 kg och innehålla pulver.

Sverige kommer till nästa års möte ta fram en utbildningsplan för en dag repetitionskurs för ISAF Personal Survival Course. Intressant var att mötet tryckte på att man måste ha verifierat praktisk havskappsegling under den senaste femårsperioden, annars skall hela kursen göras om. Formerna för denna praktikverifiering kan bli intressant.

Planen för att strukturera om Special Regulations har blivit försenad, ett utkast kommer att finnas hösten 2009 men torde inte gälla förrän sommaren 2010. Man arbetar vidare på att få en lösning så att de olika ISO-standards som berör havskappsegling skall kunna göras tillgängliga i ökad utsträckning (Måste idag köpas ut för dyra pengar).

9. Offshore Committe

På agendan stod bland annat redovisning av en rapport om positionssystem, blev inget avrapporterat. X-41, Melges 32 och Maxi Class har ansökt att få internationella världsmästerskap. Eftersom den del av Maxi´s fyra divisioner som ansökt använder IRC så avstyrkte Offshore Committee, beslut skall dock tas i ISAF Council.

Man har genomfört ett arbete beträffande grundläggande definitioner och begrepp med deltagare från ORC, RORC och US Sailing under ledning av Kjell Borking. Arbetet är inte enkelt, men det finns en motvilligt positiv inställning till att fortsätta.

En orientering hölls av Anthony Matush som är ansvarig för att se över ISAF Sailor Classification System. Systemet är snårigt och skall ses över, sannolikt kommer den s k Group 2 att utgå. Förslag kommer till nästa årsmöte hösten 2009 för att gälla i ny form sommaren 2010. För Sverige är detta normalt inte en stor fråga, men i större internationella tävlingar som Commodores Cup har det stor betydelse.

10. Övrigt

ORC avser att ge ut en årsbok för 2009, i vilken skall ingå sammanställning av ORC International, beskrivning av mätning av båt, scoringoptioner, förklaring vad man läser på mätbreven, tävlingskalender mm, Kommer skickas till alla som har ett mätbrev. I den kommer också att finnas ett mycket gynnsamt erbjudande att prenumerera på Seahorse, världens mest välkända tidning för Offshore.

För den som vill läsa mer, gå till www.orc.org där sammanfattningar av de olika kommittérnas möten finns, samt där efterhand de formella mötesprotokollen ”Minutes” publiceras under de sidor som ligger under ”Meetings” och AGM 2008”.

Vidare kommer Stefan Qviberg och Bengt Falkenberg bidraga med ett par personliga reflektioner kring ITC arbete och årets testkörning.

Slutligen, det verkar finnas en allmän trend att segling minskar något i omfattning. Märks både på antalet mätbrev, deltagare i regattor globalt och antalet villiga arrangörer och sponsorer. Ett antal länder representanter verifierar detta.

Sten Edholm
Vice ordförande
Svenska Havskappseglingsförbundet

4 Comments

 1. Author
  Peter Gustafsson Dec 27, 2008 Reply

  Formella protokollet: http://www.orc.org/minutes/AGM%202008.pdf

  Följande kommentar är lite kul även om logiken haltar.

  At the MAXI YACHT ROLEX CUP, where all the divisions were racing in IRC, the mini-MAXI division (that until last year used IMS), if re-scored with ORCi shows in the first three places the same boats that were on top in IRC, which are (in the order) NUMBERS, MONEYPENNY and ROSEBUD, all light, stiff and “sexy” boats.

  This is a very strong signal that the new ORC INTERNATIONAL rule is working in a fair way also with these kind of “modern” designs.

 2. Patrick L Dec 27, 2008 Reply

  Nu är jag helt säker på att ORC läser blur.se :-)

  Skämt åsido så har ju ett av argumenten mot ORCi inte minst här på Blur varit att systemet “inte klarar moderna båtar” så även om logiken haltar är väl en jämförelse intressant? Det är ju för övrigt sånt många av oss som hänger här sitter och räknar på själva fast åt andra hållet. Och ungefär när vi är färdiga med omräkningen kommer PelleL med en analys om varför svaret blev som det blev… :-)

 3. Author
  Peter Gustafsson Dec 28, 2008 Reply

  Det som var lite ironiskt var ju att man framhöll en regatta som lämnat ORCi och dessutom tog tre båtar som inte ens mätt in under regeln som exempel.

  Det hade väl varit bättre att faktiskt peka på några framgånsgrika “light, stiff and sexy boats” som hade vunnit under regeln under 2008? Kanske någon annan har bra exempel?

  En mer relevant analys skulle väl i så fall vara mellan de båtar som de facto körde “double scoring” under regattan i fråga? Då blir slutsatsen en helt annan (mer i linje med den allmänt vedertagna uppfattningen?) om man till exempel jämför en klassisk IMS-båt som GS56 och en sexigare R/P 78?

  http://www.yccsresults.com/maxi08/results1.htm

  IMS
  ADS GLEN, Grand Soleil 56
  ATALANTA II, Farr 70
  ALEPH, Fortuna 60
  OPS 5, Prototype
  WHISPER, R/P 78CR
  ALLSMOKE, Nauta 78
  EDIMETRA VI, Wally 65
  MAYA, FY 61
  ACAIA CUBE, Nauta 80
  GRANDE ORAZIO, Star 60
  GOOD JOB GUYS, Wally 60

  IRC
  WHISPER
  ALEPH
  GRANDE ORAZIO
  ATALANTA II
  OPS 5
  ALLSMOKE
  ACAIA CUBE
  ADS GLEN
  MAYA
  GOOD JOB GUYS

  Mini Maxi Division: Yachts racing under the IRC rule using time-on-time. In addition, a prize may be awarded to the best Mini Maxi dual scored under the IMS rule sailing time-on-distance.

 4. Patrick L Dec 29, 2008 Reply

  “Mer relevant” beror som så ofta på vilken point man är ute efter i sin analys. ORC ville visa att de tre nämnda moderna, lätta, styva racebåtarna fick samma inbördes ordning oavsett om man seglade dem i ORCi eller IRC. Du vill visa att vissa båtar får väldigt olika resultat i olika system. Inget nytt på västfronten vad gäller detta.

  Whisper må vara en R/P design men det är ju inte direkt en racebåt. Whisper är en cruisingbåt på 35 ton d.v.s den väger ca tre gånger så mycket som en STP65:a. Varför GS56 är så favoriserad/straffad i IMS/IRC vet inte jag men även den är ju en tung cruisingbåt helt olik 42R om vi nu pratar Grand Soleil. Om det inte är en annan båt än den serietillverkade 56:an av Philippe Briand.

  Nåväl – det var väl därför ORC gjorde sin analys på tre båtar som inte körde double scoring – de var ute efter jämförelsen med moderna, styva racingbåtar eftersom det är bl.a där kritiken har legat. Inmätta antar jag att båtarna är annars hade de väl inte kunnat provköra resultaten i ORCi?

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.