Nystart för Big Boats i Danmark

Nu är det nystart för de Danska storbåtsseglarna. Det är ägarna bakom Xp 38 Soldier Blue, X-40 X²box och Swan 45 Tarok 7 som tillsammans med KDY sammankallar till möte enligt nedan.

Kom til et spændende sejlermøde fredag før Race Rigtig.

I et samarbejde mellem en række sejlere, ORC organisationen og KDY afholdes der sejlermøde fredag den 12 klokken 17.30 – 19.30 i KDY’s lokaler i Rungsted.

Mødet falder i 3 dele.

Først vil Dobbs Davies, som er en af hovedpersonerne i ORC organisationen give en præsentation af ORC og ORCi reglen. ORC er ved at blive den helt klart dominerende måleregel i vores ”region” af Europa – det vil sige i landene omkring Østersøen og Norge – og der har længe blandt en række danske sejlere været et ønske at man kunne få en måleregel som dels kunne bruges nationalt men også international, så bådene ikke skulle være målt til mindst 2 forskellige regler.


Der har her i efteråret været afholdt VM for ORC både i Helsinki – et VM som samlede over 120 både fra +50 fod og ned til omkring 30 fods både.
Dette indlæg vil tage omkring 1 time inklusiv spørgsmål.

Derefter vil KDY offentliggøre en helt ny kapsejlads begivenhed, som er planlagt til at finde sted på Bornholm til efteråret næste år – Royal Ocean Cup.

Og endelig vil en gruppe af sejlere foreslå en ”organisering” af kapsejlere med større kølbåde i Danmark, for at sikre et højere sejladsmæssigt niveau og bedre fodslag mellem sejlerne i de sejladser, de ønsker at sejle.

En nærmere beskrivelse af problemstillingen i forbindelse med dette indlæg er vedlagt som bilag til denne invitation.

Vi håber at rigtigt mange vil dukke op – både skippere og crews – og måske bydes der på en forfriskning.

Vel mødt

KDY – Tarok – Soldier Blue – X²box

Danish Big Boat Series.

En sæson med Big Boat Racing er ved at være afsluttet og vi skal til at drage vores konklusioner.

I 2012 besluttede 4 sejlklubber, Egå Sejlklub, Kerteminde Sejlklub, Helsingør Sejlklub samt KDY at gå sammen om at forsøge at få en Big Boat serie op og stå. Tanken var på sigt, at serien skulle kunne blive til et DM for Big Boats. På den baggrund forsøgte vi at få inddraget DS, Dansk Sejlunion, i arbejdet med at få serien op og stå. På trods af at DS jo er sejlernes organisation, var de utrolig fodslæbende. Dette medførte at de 4 klubber i første omgang besluttede at fortsætte samarbejdet uden DS.

Resultatet kender vi i dag, hvor der indtil nu er afholdt 3 stævner, det første i Egå, det andet i Kerteminde og det tredje i Helsingør. Kerteminde topper med det største antal tilmeldte både som i år var 37.

Og fremtiden?

Kerteminde har meddelt de andre 3 klubber, at de fremadrettet ikke ønsker at deltage i den styregruppe, som har forsøgt at koordinere Notice of Race og sejladsbestemmelser for serien, med den begrundelse, at man ikke synes at det er sejlklubbernes opgave, men snarere de aktive sejlernes at udvælge mulige stævner. Man ønsker med andre ord ikke at blive begrænset i sine muligheder for at tilrettelægge sit stævne efter egne ønsker.

Hvordan kommer vi så videre? Der er flere muligheder:
1. Vi gør ingenting, og serien ophører med at være en serie
2. De aktive sejlere, og det gælder såvel bådejere som crew-medlemmer, går sammen og danner en forening, som kunne hedde Dansk Big Boat Forening hvis primære opgave vil være at udvælge og opstille kriterier for hvilke stævner, vi som aktive sejlere fremadrettet ønsker, skal tælle til en Big Boat Serie. Og i samme åndedrag skal vi nok være lidt mere fleksible i tolkningen af hvad en Big Boat er, men 10 m LOA og 3,20 m bredde skulle kunne række.

Ud over at udvælge de kommende stævner i 2013, bør foreningen også beskæftige sig med de minimumskrav vi som sejlere kræver til et stævne af høj kvalitet.

Vi bør også være med til at påvirke kommende beslutninger om hvilke fremtidige målesystemer vi sejlere ønsker, vi skal sejle efter, for hvem ved bedre end sejlerne hvordan en måleregel opleves på vandet. Af mulige måleregler kan i flæng nævnes DH, IRC, ORCi eller ORC Club.

Vores mulighed er i dag at acceptere, at DH er det eneste målesystem, der reelt kan sejles kapsejlads efter i Danmark, med de ulemper dette målesystem har, især for moderne både med asymmetriske spilere. Det betyder, at der ikke er ret mange danske sejlere der deltager i kapsejladser i vore nabolande, men sandelig også at der ikke kommer mange udenlandske sejlere til Danmark for at deltage. Med tanke hvor nær vi ligger både Tyskland og især Sverige er det bare synd og skam. Vi tænker os at vi som interesseklub kan være med til at påvirke de kommende beslutninger som tager sigte på at forbedre disse forhold.

Vi vil løbende holde jer orienteret om udviklingen på Facebook i gruppen Danish Big Boat Series.

Erik Berth, Tarok
Lars Ive, Soldier Blue
Henrik Jørgensen, X²box