Inför Seglardagen 2013

ssfverksamhet2012
Nu finns SSF Årsredovisning samt handlingar inför Seglardagen 2013 uppe.

Någon som får några aha-upplevelser?

En sak som kändes anmärkningsvärd var att antal mätbrev ökade med 17% (framför allt SRS), men att antalet entypsmätbrev minskade med nästan 30% från 315 till 227. Känns ju lite alarmerande?

Bland motionerna återfinns en intressant om reklamavgifterna:

Motion 4
Svenska Havskappseglingsförbundet – Reklamavgifter

Bakgrund
Svenska Havskappseglingsförbundet föreslår att Reklamavgifterna inom Svensk Segling tas bort. Endast en liten del av båtarna som har reklam betalar idag avgiften och ingen kontrollerar att bestämmelserna efterlevs.

Det är viktigt för segelsporten att få sponsorer. Sponsring är alltid förknippat med någon form av exponering. En mycket stor del av de tävlande båtarna bär idag någon form av reklam. Det är inte rättvist att ett stort antal båtar som inte följer regelverket eller är mindre än 10 m och bär omfattande reklam skall befrias, medan andra båtar som tävlar i samma respitklass t ex SRS skall belastas av licensavgift.

Tröskeln blir också mycket hög för dem som letar sponsorer idag då en stor del av sponsringen går till reklamavgiften. Klimatet för att hitta sponsorer idag är svårt.

Om man utgår från listan av registrerade licenser under 2012 så betalade 14 st båtar lojalt totalt 119.000 kr till Seglarförbundet, 2011 betalade 15 båtar, 2010 endast 10 båtar. Detta skall jämföras med något hundratal båtar som för reklam, men inte betalar licens på ÅF Offshore, Lidingö Runt, Ornö Runt,Watski Twostar, Bohusracet, Tjörn Runt m fl tävlingar där båtar över 10 m deltar.

Såvitt känt finns ingen särskild ekonomisk redovisning av dessa medel inom Seglarförbundet budget, inte heller någon återredovisning hur de nyttjas.

Förslag
1. Reklamavgifterna inom svensk segling bör avskaffas.
2. Om inte beslut att ta bort avgifterna enligt p 1, så bör avgifterna sänkas och konkreta bestämmelser för hur detta skall tillämpas av arrangörer och klassförbund. Vidare så skall bestämmelser för redovisning och uppföljning inom SSF utarbetas.
3. Om inte beslut att ta bort avgifterna tas enligt p 1, så bör även båtar mindre än 10 m åläggas en avgift.
4. Om inte beslut att ta bort reklamavgifterna så bör hälften av dessa medel återgå till berörda klassförbund som bidrag till utbildning, hemsidor, klasscuper mm.

Motivering
Det finns inget formellt krav från ISAF Regulations i paragraf 20.8.2 att denna typ av licensavgifter skall tas ut, det är endast anvisat som en möjlighet för det enskilda landets nationella seglarförbund. En särskild avgift för reklam motverkar ett ökat deltagande i kappsegling.

Enligt SSF reklambestämmelser skall licenser visas upp vid registrering och dessa licenser skall anslås. Så tillämpar i realiteten inga arrangörer såvitt känt idag. Då är ett regelverk meningslöst och bidrar till minskad respekt för Seglarförbundet.

I och med att det idag inte sker någon uppföljning av SSF eller arrangörer så blir tillämpningen av gällande regelverk djupt orättvis för det fåtal båtar som lojalt betalar licens idag.

Avgiften har ju länge varit omdiskuterad, och de som slitit med att dra in sponsorer har undrat om det är en “skatt” eller om SSF som seglingens högsta organ skall använda pengarna för att höja attraktiviteten för sponsorerna? Hade man haft en strategi för hur man skulle stötta en mer professionell sida av seglingen så hade avgiften varit en naturlig komponent i detta.

Nu verkar seglarna ha röstat med fötterna och struntat i att betala avgiften. Och SSF har inte heller brytt sig om att följa upp. Då kanske det hade känns naturligt att ta bort den?

Men förslaget från styrelse är moratorium, dvs man kommer inte att ta ut avgiften under 2013 och att man utarbetar ett nytt förslag:

Styrelsens yttrande över motion 4
Styrelsen har en stor förståelse för synpunkterna men yrkar ändå avslag på motionen.

SSF:s styrelse vill fortsatt ha möjligheten att någon del av sponsormedel ska kunna komma svensk segling tillgodo. I en framtid där sponsring och reklam tar allt mer plats i idrotten vill inte styrelsen avhända sig möjligheten till en framtida rättvis och bra balanserad intäkt.

Dock kan styrelsen hålla med om att regelverket i sin nuvarande utformning och framförallt efterlevnad inte är rättvist.

Styrelsen föreslår att ett moratorium införs på alla reklamavgifter för 2013 tills SSF styrelse kan utarbeta ett mer rättvist och långsiktigt hållbart förslag.