Rapport från ORC + GPH för 2014

Som vanligt sammanfattar Sten Edholm vad som hände på ORCs möte. Denna gång körde man tillsammans med ISAF i Oman.

I samband med detta så publicerades även testkörningarna med nästa års VPP; vilket brukar ge en bra indikation på vad som ändrats.

Här är hela listan.

Även den här gången så verkar de lite sportiga båtarna som J/111, Xp33 och A31 blivit lite “långsammare”. Det går framåt och trenden från tidigare revisioner är tydlig (2008, 2009, 2010, 2012 & 2013).

SAMMANFATTNING AV ISAF OCH ORC ANNUAL GENERAL MEETINGS 2013

1. Allmänt
ISAF har varje år sitt Annual General Meeting (AGM) i november. Vid årsmötet samlas omkring 15 kommittéer för Racing Rules, Measurement, Youth & Development, Disabled, Classes & Events, Race Management, Special Regulations (säkerhet) mm. 220 kommittéemedlemmar och 400 observatörer deltager. Totalt 4-6 svenskar på plats under ledning av SSF Förbundsdirektör Stefan Rahm.

Offshore Racing Congress (ORC) har sina möten parallellt med detta. Omkring 50 personer från 20-30 länder deltar. Ökat engagemang från bland annat Estland och Norge.

2. Justeringar av ORCi VPP (ORCi Velocity Prediction Program)
Erfarenheterna från tävlingarna under 2013 är generellt goda, efter flera väsentliga förändringar i VPP inför säsongen. Inga väsentliga förslag att förändra har inkommit,
Några av justeringarna i ORCi VPP för 2014 blir följande;
– Kolfibermaster får hårdare ”straff”
– Dacronsegel kommer att behandlas gynnsammare
– Code 0 kommer att behandlas som försegel i stället för spinnaker, men idag mätta segel skall inte behöva mätas om. Vissa nya mätregler vad gäller lattor på Code 0.

Bland andra förändringar kan noteras att separat hydraulpump för riggjustering kommer att tillåtas medföras ombord från 2014.

ORC har kört förändringarna i sin s k ”Test Fleet” innehållande 1.700 båtar, det blir mycket små skillnader jämfört med 2013. Skillnaderna ligger inom +/- 0,5 %. Fältet förskjuts mot – 1,0 sek i snitt. Se särskild bilaga. I den svenska racingflottan får Progressiva preliminärt – 2,2 sek, Blixt Pro Sailing Team – 2,7 sek och Air III – 2,0 sek. De mindre båtarna Lady X, Xplorer och Emira ligger på ungefär oförändrade värden.

Under det kommande arbetsåret kommer man att titta särskilt på bland annat ;
– Påverkan för mindre båtar av vågdynamik, bör behandlas gynnsammare??
– Besättningens placering och rätande moment
– Effekt av segelförvaring

Fullständigt protokoll från ITC kommer att läggas ut på www.orc.org inom några dagar, sedan blir uppdaterade formella ORC regulations och VPP tillgängliga från 2014-01-01.

3. ORC Championships

WM 2014 blir i Kiel 2-9 augusti, redan 36 deltagande båtar från 6 länder efter att anmälan öppnats för någon vecka sedan. Bas i Olympic Center Schilksee och banor N/NV Kiel i trakten av Kiel fyr i inloppet Kieler Förde. Man avser köra havsdelen som två kortare havsbanor.
EM 2014 i Medelhavet, plats ännu oklart, sannolikt Valencia.
EM 2015 blir i augusti 2015 i Pärnu, Estland, prel andra veckan i augusti.
För 2016 har Danmark (KDY) sökt WM, prel 29 juli-7 aug, inga andra nordeuropeiska länder har ansökt då de nordisk/balkiska länderna eftersträvar samordning kring mästerskap. KDY har 100-årsjubileum 2016. Formellt beslut av ORC kommer tas hösten 2014.

Royal Ocean Cup med nationella lag kommer att gå i Köpenhamn 27-30 augusti 2014. Arrangören KDY har öppnat i NOR för tre deltagande båtar i varje lag med något överlappande band.

SHF, KDY och KNS avser att arrangera ett ORC-seminarium i Köpenhamn under våren 2014, prel 1-2 mars. Planeras vara öppet för Race Organizers, för Measurers och för ägare.

4. Race Management
Erfarenheterna av att dela upp större mästerskap med stora startfält dela upp deltagarna i tre klasser är goda, ORC vill fortsätta på detta, men kan få problem från ISAF då detta innebär ytterligare mästerskapstitlar.

En motion att fastställa permanenta GPH-band för olika klasser i mästerskap avslogs, då det anses att de olika startfälten i olika delar av världen är alltför olika. Vidare då GPH-talen regelmässigt justeras årligen av ORC.

En ny version av ORC Race Management Manual finns nu på ORC hemsida.

Elektroniska sjökort nyttjas alltmer, det blir allt svårare att få tag på papperssjökort.

5. Promotion & Development
ORC hemsida har omkring 10-15.000 individuella datorer som besökare varje månad, ökar sakta.

”Sailors Services” på ORC hemsida har utvecklats väl. 5.000 registrerade användare som köpt ut ”Points”. Tillgängligt nu på 9 språk. Omkring 20.000 mätbrev köptes ut under det senaste året och 4.000 testkörningar har tagits ut utan medverkan av någon ORC medarbetare eller lokalt mätkontor. Kommande funktioner blir bland annat ett nytt format för ”Target Speed”, i princip en tabellversion av ett polardiagram.

6. Mätfrågor
Inga väsentliga frågor förändras rent tekniskt, utom att principerna för att mäta Code 0 med lattor förändras och anpassas också för försegel med ”roach”.

Det kommer att bli tillåtet inom ORC att ta ut ett normalt certifikat och ett separat med annan segelsättning för Doublehanded.

På ORC hemsida finns nu en utmärkt pedagogisk sida om hur mätning för ORC går till. http://www.orc.org/index.asp?id=8 och http://www.orc.org/index.asp?id=12 .
Certifikat med popup finns på http://www.orc.org/index.asp?id=23

Arbete har under 2013 pågått gemensamt ORC, RORC och US Sailing för att ha ett gemensamt Universal Measurement System (UMS), för att undvika onödiga ommätningar i samband med byte av respitregel. Anses vara ett mycket viktigt projekt. Avses implementeras under 2014. En manual finns framme i utkast, blir i allt väsentligt som dagens International Measurement System, vilket finns att tillgå på www.orc.org .

Det skall enligt ORC Chief Measurer Nicola Sironi vara möjligt för ett segelloft som är certifierat av den nationella myndigheten (SSF) att få tillverka segel och stämpla dem godkända för ORC-tävlingar.

7. ISAF Oceanic & Offshore Committee
ORC redovisade en ökning på omkring 1.000 certifikat till omkring 8.200 certifikat hittills under 2013. Detta beror främst på att Norge under 2013 gått över till att basera sitt NOR Rating på ORCCLUB. Utvecklingen i Spanien är positiv, man tog för ett par år sedan upp en egen nationell regel, men återgår nu efterhand till ORC. I Norden har Sverige 60 certifikat, Norge 1500, Finland 80, Estland 90 och nu också Danmark med 18 nya certifikat. Litauen har på några år ökat till 65.

RORC redovisade för IRC en fortsatt minskning av antalet certifikat från 7.000 för 2011, till drygt 6.600 för 2012 och nu mot en minskning med ytterligare 500, med prognos mot omkring 6.000 i slutet av 2013. Utöver dessa siffror utfärdar man 100-150 temporära certifikat för enskilda tävlingar.

Arbetet med en ny global mätregel ”One World – One Rule” har gått vidare och en arbetsgrupp med designers från ORC och RORC lade under sommaren 2013, innebärande att om man skall ha en ISAF officiell mästerskapsregel så måste den vara transparent och fullt tekniskt baserad, ungefär som den nuvarande ORCi. RORC har tyvärr nyligen meddelat att man inte avser gå vidare i detta projekt, utan nöjer sig med att driva IRC vidare. ORC har då beslutat att istället gått vidare med US Sailing och New York Yacht Club som arbetar med att utveckla den amerikanska nya regeln High Performance Rule (HPR), vilken avses ersätta ORR. Man hoppas att RORC senare åter kommer att deltaga i arbetet. Oceanic & Offshore Committee uttryckte enhälligt sin oro att detta inte går tillräckligt fort, man avdelade förra navigatören på ABN Amro 1, tillika Technical Director Americas Cup – Stan Honey – att från ISAF driva detta.

En handbok för domare inom Offshore & Oceanic Races är under framtagande.

Stan Honey lyfte fram att säkerhetskulturen inom segling är långt efter flygvärlden, särskilt vad gäller att följa upp haverier och incidenter. Enligt Stan bör man ta fram rutiner för att ta vara på mer information i förebyggande syfte.

8. Safety

Omkring 15 motioner behandlades. Särskilt prioriterade frågor var redovisningar och förslag från arbetsgrupper kring stabilitet, radarreflektorer, livflottar, sittbrunnsvolym mm. Viktigaste förändringar från 2014-01-01;
– Preciserade stabilitetskrav enligt ISO 12217-2 regelverk vilket egentligen har varit i effekt sedan omkring 10 år. Innebär att man för race i Cat 3 skall ha en verifierad stabilitet enligt ISO certifiering ”B” (eller det högre kravet A). För oneoff båtar som inte har CE/ISO-märkning så skall motsvarande stabilitet visas i ORC Stability Index, i IRC SSS eller i STIX. För Cat 4 fastställdes inga formella krav, men ISO kraven är certifiering ”C”.
– Livboj och Lifesling är inte utbytbara, de har olika funktioner och bägge skall finnas ombord.
– DSC på VHF från 2016. Koppling till GPS rekommenderas.
– Kraven på spänning av mantåg konkretiseras så att nuvarande rekommendation övergår till krav på att det övre mantåget skall max ha 50 mm töjmån i sidled när det belastas med 40 N ( tidigare 50 N). Beträffande mellanmantåget så får slacket ökas så att det vid 40 N kan ge ett slack på upp till 120 mm för att göra det något bekvämare för besättningen.
– MOB skall kunna slås på inom 10 sek, måste alltså inte ha MOB-knapp vid rorsman.

Beträffande radarreflektorer så är detta komplicerat, den förenklas regeln som sådan, Beslutet blev att det formella kravet sänks till 2 kvm evivalent målarea, vilket uppfylls av de sammansättningsbara plåtreflektorerna, däremot har den runda rörliknande reflektorn visat sig att inte alls uppfylla de 2 kvm som tillverkaren hävdar.

En särskild uppföljning kommer att göras vad gäller mantåg av Dyneema/Spectra. Som referens kan sägas att mantåget på en Tp 52 väger 9 kg i stål, i Dyneema omkring 1 kg. Efter att detta infördes 2012 så har bland annat större delen av en besättning i Tyskland gått överbord. Storbritannien vägrar acceptera dessa material i mantåget, Volvo Ocean Race likaså. Det visar sig att nötningen i mantågsstöttorna är substantiell, särskilt på monohull där delar av besättningen hänger på denna lina kontinuerligt.

Bland olika rapporter kan noteras att i en uppföljning av kölar som gått av så har huvuddelen av dessa berott på design och svetsning (35 %). Grundstötning och kollisioner med stora fiskar och andra föremål i vattnet står för en mindre del (25 %), kölbultar 10 %. Det sägs dock inofficiellt att det största antalet av dessa haverier hamnar om IMOCA och TRANSAT.

Under nästa arbetsår kommer att arbetas vidare med bland annat PLB (inkl PLB/AIS), individuella laserflares, mantåg av Dyneema, ersättning av pyroteknik med LED och laser, doublehanded sailing, bärgning av person i vattnet mm. En ny fråga är hur man skall se på elmotorer och solfångare som enda framdrivning i t ex Cat 3.

En arbetsgrupp har tillsatts för att 2016-01-01 ge ut en omredigerad version av Special Regs. Sakinnehållet vad gäller enskilda bestämmelser avses dock vara detsamma. Mycket av det som idag är rekommendationer avses flyttas över till ISAF Personal Survival Guide Book. Denna finns idag bara på engelska och kinesiska. Vi får överväga en översättning av den nya boken till svenska under våren 2016.

En ny websida ”Questions & Answers in Safety” kommer att tas fram av ISAF för klarlägganden på vanligt uppkommande frågor.

9. Volvo Ocean Race 2014-2015
CEO för Volvo Ocean Race Knut Frostad berättade att man fått ned kostnaderna för att deltaga i VOR med omkring 50 %. Man bygger som bekant entypsbåtar och man kommer att ha en gemensam serviceorganisation för samtliga båtar. Säkerheten ombord förstärks och antalet segel begränsas något. Kostnaden för att deltaga beräknas nu inkl båt och personalkostnader till omkring 10-15 MEURO beroende på ambitionsnivå för de enskilda teamen. I förra VOR var detta 20-35 MEURO. Båtkostnaden är omkring 4,5 MEURO mot tidigare 6-7 MEURO. Segelgarderoben kommer att kosta omkring 700.000 EURO.

17 Comments

 1. Thomas Wiberg Nov 20, 2013 Reply

  UMS = IMS, hmmmmm!?! Det bidde en tumme.

  Känns på nåt sätt torftigt att Sverige skall representeras på ORC – seminariet i Köpenhamn av “klassförbundet”, SHF, och inte av SSF. Hoppas verkligen inte att detta beror på bristande ebgagemang från SSF!

  • Tobbe Nov 20, 2013 Reply

   Vad jag kan se på SSFs hemsida är Sten Edholm medlem i SSFs internationella råd med ansvar för “Oceanic and Offshore Committee och Special Reg Sub-committee”. Så då borde det väl vara en rimlig tolkning att han var på detta möte i egenskap av representant för SSF.
   Att samme person sedan är ordförande i SHF borde väl inte vara ett problem? Eller har vi så många ideella själar att vi ska hindras från att flera poster?

   • Stefan Peterson Nov 20, 2013 Reply

    Bara för ordningens skull Sten är inte ordförande i SHF.

 2. Per Weiskvist Nov 20, 2013 Reply

  I am actually measuring for ORCi in 2014, and just ordered a Code 0, is that totally indsane after these rule changes regarding Code 0 ?

 3. Peter Nov 20, 2013 Reply

  jag har hävdat det förr en Code0 ligger närmare en genua,dvs försegel än en gennaker, dvs. undanvindssegel.

  • Erik Barkefors Nov 20, 2013 Reply

   Om Code zero är ett försegel så ökar väl både J/FB och I för krysstället?

 4. Pelle Lindell Nov 20, 2013 Reply

  Såvitt jag begriper är det inte frågan om att Code-segel skall vara eller “ratas” som försegel utan att de skall mätas som försegel och inte som spinnakrar, se figur på s. 39 i den svenska utgåvan av redskapsreglerna.

  • seglaren Nov 20, 2013 Reply

   Det finns ju kommentar angående come 0 under både VPP och mätfrågor. Går det att tolka annat än det blir ändrad mätning men även ändring i rating?

   • Erik Barkefors Nov 20, 2013 Reply

    Min tanke är att om Code Zero flyttar från undanvind till kryss så ökar kryssfarten (teoretiskt) medan undanvindsfarten fortfarande bestäms av största spinnakern. Stämmer det så ökar mättalet (snabbare båt) trots oförändrad segelgarderob. Det behöver inte vara fel men det kan vara läge att ompröva om man ska ha med seglet i mätbreven. Nu får vi se om det här gäller IRC, ORC och/eller SRS?

  • Stefan Peterson Nov 20, 2013 Reply

   Det är kanske så enkelt att det är ett sätt att hantera den något egendomliga situation som uppstod när båtar med för lågt GPH fick offra en spinnaker
   För att få med en code. Vi har seglat med två spinn de senaste åren för att få med code.

 5. Thomas Nilsson Nov 20, 2013 Reply

  Den store forskjellen er at nå skal code seilene måles og behandles som om de var forseil. Dette gjelder med andre ord alle seil med en midgirth på under 75% Tidligere ble disse målt som spinnakere.

  Vi får nå to typer headsails; headsails and loose luffed headsails. Hele utredningen finner dere i følgende minutes:

  Pkt 4.4 ITC Minutes http://www.orc.org/minutes/ITC%202013.pdf
  Pkt 2 Measurements Com. Minutes http://www.orc.org/minutes/MC%202013.pdf

 6. Pelle Pedersen Nov 21, 2013 Reply

  Thomas Nilsson!; ger detta några ändringar i NORrating?

 7. Thomas Nilsson Nov 22, 2013 Reply

  2014 VPP’en behandler “Code 0” på samme måte som 2013 VPP’en, så relativt skal det ikke være endringer i ratingen

  Siden “Code-seilene” fra 2014 vil bli målt som et forseil og ikke som en spinnaker, vil det kunne forekomme noen små forskjeller, men disse er mest sannsynlig så små at det ikke vil ha noen betydninger in the real world. Når 2014 VPP’en er klar kan man jo kjøre en test i Sailor Service. Man kan da måle sine Code seil på nytt, dvs som forseil og teste med disse verdiene i Sailor Service og sammenligne med tidligere kjøringer/certificates

  • Pelle Pedersen Nov 22, 2013 Reply

   Tack Thomas!

  • D35 Aurora Nov 22, 2013 Reply

   Intressant – undrar om detta med att mäta in Code 0 som försegel kan komma att beröra SRS också?
   /Mats Andersson

  • Author
   Peter Gustafsson Nov 22, 2013 Reply

   Thx!

   Efter att ha tittat ganska noga på code 0 både i ORCi och SRS så tror jag att man har ganska bra koll på potential/straff. ORCi har t.ex. fångat upp höjdtagningsförmågan på någon grad när, så man skall inte tro att det finns några kryphål :-)

   Förändringen är, som Pelle och Thomas skriver, tillvägagångssättet när man mäter själva seglet. Dvs ytan kan bli marginellt annorlunda.

 8. Mats V Nov 29, 2013 Reply

  “Kolfibermaster får hårdare straff”

  Nja, är det inte tvärtom:

  * the default rig weight for carbon masts is now slightly higher, based on higher modulus carbon used in modern spars. This will affect only boats with an un-weighed carbon mast;

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.