LYS Basic, LYS Standard og LYS Advanced

Håvard Ravn Ottesen är ordförande i NORLYS, det norska förbundet för LYS-segling. Nedan hans inlägg i debatten om hur LYS bör utvecklas framåt. Han lyssnar helt säkert till feedback.

Det har ju debatterats både i Norge (här finns 60 sidor feedback som man fick när man gick ut till LYS-seglare i Norge) och på regatta.nu (123 kommentarer).

Hvordan forenkle LYS til at det er lett for nybegynneren å starte med kappseiling og belønne de som er aktive seilere?. LYS systemet representerer forskjellige båters fartspotensiale med rimelig god presisjon og er definitivt det mest utbredte respittsystemet i Skandinavia.

LYS har basis fra Sverige og har blitt videreutviklet i både svensk og norsk versjon. Den norske versjonen forvaltes av NORLYS, som har gjennomført en omfattende brukerundersøkelse blant sine medlemmer. I denne er et av hovedfunnene at det er et ønske blant medlemmene å gjøre forenklinger av systemet, hvor over 50% har signalisert at de gjerne kappseiler i en forenklet utgave.

Hensikten med dette dokumentet er å skissere en ramme for en slik forenkling, samtidig som en ivaretar den enorme innsatsen og arbeidet som er nedlagt i å utvikle LYS til det solide respittsystemet LYS er per dags dato. En slik ramme vil og kunne åpne opp som et grunnlag for å slå sammen LYS-båtene i hele skandinavia i et felles LYS register. Basert på LYS Standard (hvor båten må ha innmålte seil), vil en oppnå en fordel på 0,005 ved å også ta resterende mål (LYS Advanced) og båter hvor båteier ikke har fulle mål vil kunne få et LYS målebrev som LYS Basic med 0,01 dårligere handicap.

LYS i dag

LYS eksisterer i dag i hovedsak i to versjoner, den svenske og den norske gjennom henholdsvis SWElys og NORLYS. Utbredelsen av LYS er omfattende i Finland og Sverige – som benytter seg av SWElys og i Norge gjennom NORLYS. I Norge er det årlig 15-1600 unike LYS målebrev per år og omfanget i Sverige og Finland er større – men uten full oversikt. Et forsiktig estimat tilsier at det kan være mellom 6-8.000 båter i Skandinavia som deltar i regattaer hvor det benyttes LYS eller lignende respittsystemer.

SWElys operer med at båter som eksisterer i LYS-tabellen ikke trenger eget LYSmålebrev, så lenge båteieren kan gå god for at båten er i samsvar med opplysninger i båtdatabladet. C-båter (båter som ikke det ikke finnes båtdatablader på) må oppgi sine mål til SWElys for å få utstedt et LYS-brev. Båteier innrapporterer selv målene til SWElys, som så fastsetter LYS-tallet. Det finnes, jamfør SSF, ikke en sentralt register over alle A og B-båter, mens C-båtene har en informasjon om.

NORLYS operer med at alle båter skal være innmålt – både de som har båtdatablader og de som er uten. Målene skal per 2007 gjøres av autorisert måler og båtens LYS-tall blir justert i henhold til innrapporterte mål. A og B-båter har fått fastsatt individuelle LYS-tall som en konsekvens av de faktiske målene på båten grunnet avvik fra standarden. Alle båtene (A, B og C-båter) er lagt inn i NORLYS database og båteier vedlikeholder selv informasjon om seg selv.

Fordeler med det svenske systemet

For båter som finnes med båtdatablader, er det enkelt forholde seg til LYS. For båter med C-båt status er det lett å vedlikeholde, om det finnes andre båter som allerede er registert og det er fastsatt et LYS-tall for båttypen. For seilerne er det liten eller ingen kostnad med tanke på måling og målebrev for deltagelse i regatta

Bakdeler med det svenske systemet

Det er rimelig grunn til å tro at det er relativt stor andel båder som har endret konfigurasjon utover grunnstandard uten at båteier er klar over eller kjent med hva dette måtte være. Innføringen av NORLYS har avdekket at mange båter ikke er i samsvar med grunnstandard og det er ingen grunn til å tro at dette ikke er tilfellet i Sverige og Finland. Få båter er blitt kontrollmålt. I tillegg er det ingen ajourholdt oversikt over hvem som eier de forskjellige båtene – noe som medfører at det kan være vanskelig å kommunisere med de aktive seilerne. Aktuell informasjon om LYS seilaser og annet vil derfor måtte kommuniseres på annen måte. En brukerundersøkelse tilsvarende den som er gjennomført i Norge ville ikke være mulig å gjennomføre.

Fordeler med det norske systemet

Det er enkelt å kontrollere om en båt har et gyldig LYS-målebrev. Avhengig av hver enkelt båts parameter vil hver enkelt båt få fastsatt sitt individuelle LYS-tall (inkl ev fratrekk grunnet annen konfigurasjon enn standard – eks propellalternativ, annet seiloppsett oa). Det er mulig for regattaarrangører å innhente gyldig informasjon til enhver tid. Regattaarrangører og andre kan kommunisere direkte med hver enkelt seiler og på den måten fremme deltagelsen i regattaer og annen LYS informasjon. Nettbasert løsning gjør administrasjon av LYS-tall enkelt. LYS-komite samles ved hjelp av telefon og fastsetter LYS-tall fortløpende.

Bakdeler med det norske systemet

Dagens løsning krever full innmåling av båt, som er mer omfattende enn det svenske systemet. Dette kan oppleves som en relativt høy terskel for båteieren som ønsker å seile regatta, især for de som sporadisk ønsker å delta, gjerne førstegangs deltageren. I forkant av regattaer medfører dette og relativt stor arbeidspress på målere og LYS-komite.

Presisjonsnivå

Både den svenske og norske versjonen av LYS ønsker størst mulig presisjon på innmåling. LYS vil aldri bli 100% rettferdig, men det er vist at LYS treffer svært presist i forhold til andre respittsystemer. Dette er blant annet vist gjennom Nils Nordenstrøms dokumentasjon på. Helt rettferdig vil systemet aldri bli, men LYS er et hensiktsmessig respittsystem som gjør at mangfoldet av båter kan kappseile mot hverandre, og dess mindre sprik i måltall i en klasse, dess mer nøyaktig blir resultatberegningen.

Gjennom innsamlet statisikk blir LYS tallene justert og per i dag kjøres svenske og norske kappseilingsresultater inn i en felles modell. Presisjonen på innmåling og individuelle måltall på enkeltbåter åpner for at statistikken er et solid justeringsverktøy for de enkelte lands LYS-komiteer. Like fullt kreves det at det over tid er avvik før endring gjøres. Ut i fra dette er det slik at LYS er presist, selv om det kan forekomme avvik på noen få prosent over kortere tid. Over tid gjør statistikken sitt til at ujevnhetene rettes opp. Selv med dette i bakhodet, vil en innføring av et tredelt LYS ikke forstyrre statistikken nevneverdig. I forslaget er avviket 1,5 pinne fra laveste LYS tall til høyeste. Derav vil det kunne være hensiktsmessig å innføre tre nivået – hvor innmåling av båtens seil og utstyr gir bonus.

Tre nivåer av samme LYS tall

LYS Advanced

Krever full innmåling av båt i henhold til de til enhvertid nødvendige mål. «Bonus» for å gjennomføre dette blir en reduksjon på 0.5 – altså en båt med LYS 1.20 i båtdatabladet vil ved full innmåling få et LYS tall på 1,195.

Typisk bruker LYS Advanced: «den keene regattaseiler», som er villig til å ta merinnsatsen ved å til enhver tid vedlikheholde innmålinger.

LYS Standard

Krever innmåling av seil ved autorisert måler og øvrige mål skal være bekreftet av båteier selv. Dersom båten har LYS 1.20 i båtdatabladet, er måltallet LYS 1.20.

Typisk bruker LYS Standard: «den motiverte seiler», som enten kjøper nye seil og gjennom seilloftet får registrert seilene sine, eller får registrert eldre seil gjennom måler/seilloft.

LYS Basic

Her har ingen autorisert måler tatt båtmål, man baserer seg kun på båteiers innrapporterte mål. Båten får derav en «straff» på en pinne, og vil dersom båtdatabladet er 1,20 ha LYS 1,21

Typisk bruker LYS Basic: «den uhøytidelige seiler», som enten er førstegangsseiler – eller som ikke tar presisjon så nøye – eller er seiler som er i «siste liten» med ny båt rett før regattaen.

På denne måten vil tre søsterbåter kunne ha tre mulige LYS tall – avhengig av hvilke valg båteierene har lagt seg på.

Håvard Ravn Ottesen
havard.ravn@ottesen.com