Mätregler för 100 år sedan

Redan från det första året af sin tillvaro har sällskapet tillämpat det systemet, att en större båt - såsom ägande större seglingsförmåga än en mindre - skall vid jämförelse under kappsegling gifva den senare en viss tidsgodtgörelse eller respit. Detta är den enkla grundtanken, under olika skeden af sällskapets tillvaro tillämpad på en mångfald af olika sätt. 

Först nu, just under de sista åren af den första 50·årsperioden, synes denna princip vara på god väg att öfvergifvas genom antagandet af den internationella mätningsregeln, sorn bland annat afser jämförelse endast mellan sinsemellan i vissa afseendell lika stora båtar.

Det allra första mätnings· oeh respitsyst emet var det enklaste tänkbara: för hvarje fot af båtens längd öfver stäf gjordes ett ti lläggg af 1/2 minut pr seglad sjömil. Detta system tillämpades redan vid sällskapets första kappsegling.
Inget nytt under solen? Intressant läsning i GKSS Årsbok 1910. Samma diskussioner då som nu… fast formlerna har blivit lite mer avancerade på 100 år. Hela kapitlet om “mätningsregler” här.

En annan sak som slår mig. Kappseglingarna 1909 är bättre dokumenterade är de 2009. Målande beskrivningar av varje delsegling och rundningstider för varje båt. Hur det gick 2009 går inte att få reda på längre…

Stort tack till Magnus Kruse som skickade över ett par mycket underhållande böcker.