Norsk klasseklubb for storbåt?

Hur man organiserar seglarna verkar ju vara en fråga som engagerar många, från World Sailing ner till klass- och klubbnivå.

Det har ju varit en del diskussioner om SRS, och om det finns något behov an ett organ som representerar seglarna… och i slutändan har rätt att arrangera SM. Samtidigt så debatteras Havskappseglingsförbundet roll inom havskappsegling, shorthanded och ren ORCi-segling, och var gränserna går.

I Norge har man ju kört NM i både NOR Rating och shorthanded i flera år, och nu vidgar man begreppet till “storbåt” för att tydliggöra en lite bredare ansats.

Frågan är om de vanliga seglarna bryr sig?

Lov for NOR Rating – Norsk klasseklubb for storbåt

§1 Formål.

NOR Rating skal, innenfor rammen av organisert seiling i NSF og i samarbeid med seilforeninger og seilere, fremme kappseiling med storbåt. Særlig skal klubben administrere og tilrettelegge respittsystem for seilere og arrangører.

Begrunnelse for endringen:

Klasseklubbene i NSF er knyttet til konkrete båttyper. NOR Rating omfatter større båter som kappseiler under respittregler. Men begrepene “respitt” og “respittseiling” som har vært benyttet som en fellesnevner, er lite kjent i allmennheten. Benevningene assosieres ikke umiddelbart med de båtene og aktivitetene som klasseklubben tradisjonelt omfatter. 

Erfaringen gjennom de senere årene er at arbeid med respittregler, rating og målebrev feilaktig oppfattes som klubbens eneste interessefelt. Bruken av begrepet “respitt” kan være en medvirkende årsak til dette. Det er behov for nye formuleringer som sterkere betoner at klubbens arbeidsområde gjelder kappseiling med båtene som tradisjonelt tilhører klassen, og alt som knytter seg til dette.

I ulike sammenhenger har begreper som “storbåt” og “tur- og havseilere” blitt benyttet, for eksempel ved kunngjøringer. Det antas at “storbåt” og “kappseiling med storbåt” er godt egnet til å gi rigtige assosiasjoner. Men “respitt” vil fortsatt være et viktig og nyttig begrep knyttet til klasseklubbens arbeid. I den grad det er nødvendig, kan klassereglene beskrive nærmere hva slags båter og aktiviteter klassen omfatter. Lovendringen er formell og er ikke ment å endre lovens innhold.

Som en følge av endringen i §1, endres også §2. Den nye ordlyden blir: 

§2 Medlemskap.

Medlemskap er personlig og alle som har interesse for kappseiling med storbåt kan være medlem. Eier av båt med gyldig målebrev administrert av NOR Rating, er automatisk medlem. For å være medlem må man uansett være medlem av en seilforening tilsluttet NSF, og ikke skylde klubben penger.

 SGP