Allt om SRS 2012

Nu finns nya klassregler för SRS 2012 här – och en bra sammanfattning nedan.

Generellt tycker jag att första året med “nya SRS” har funkat helt ok? Även om vi är många som gillar att vrida och vända på tekniska frågeställningar och respitsystem…

Mätbrevshanteringen har oftast varit snabb och de flesta båtar har fått rimliga mätetal (det finns undantag som SSF har noterat). Framförallt så finns det en struktur och en systematik som kanske har saknats tidigare. För er som inte läser mellan raderna, så beräknas SRS-talet med hjälp av formel baserat på de indata man lämnar i Excelarket. Fördelarna är att det går fort (om indata är rätt), det är billigt och man slipper fjäska för gubbarna i LYS-kommittén (som alltid hade bra LYS på sina egna båtar förr i tiden). Nackdelarna är väl att det ställer höga krav på den som arbetar fram formeln och att det kan finnas risk för “optimering” om faktorer är felaktigt viktade.

Förändringar är aldrig enkla, och det verkar ha funnits ganska mycket konflikter internt i SRS-organisationen. Det kulminerade väl när en äldre version av formeln läckte ut och blev publicerad bland kommentarerna på Öresund Regatta (den är nu borttagen). Där frodades också konspirationsteorierna och man menar att SRS bara är en variant av IRC och att vissa båttyper/konfigurationer skall vara gynnade. Men å andra sidan hade de aktiva skåningarna bestämt sig för att det är DH som gäller 2012, så att dissa SRS är väl en naturlig kampanjstrategi. Få aktiva båtar men många regelexperter ;-)

Efter att ha tittat igenom massor av resultatlistor och de regionala cuperna i hela Sverige, så kan jag inte påstå att vissa båtar eller båttyper är gynnade eller missgynnade. I ett entalssystem så spelar vädret stor roll, men annars är det duktiga seglare som vinner i längden. På samma sätt så blir resultaten av ett ORCi-EM detsamma om man räknar om det efter SRS – så för 97% av seglarna så funkar regeln ganska bra. Och med tanke på hur lite det kostar oss i tid och pengar får man nog vara nöjd.

Jag har också förstått att möjligheterna att samarbeta med andra länder kan vara större när inte alla mätetal behöver tas fram genom kommittébeslut i ett antal länder. Så det samarbete som var omöjligt för ett par år sedan kanske kan aktualiseras igen. Vi får se.

Nedan är i alla fall nyheterna från officiellt håll:


Information om SRS 2012

SRS är Svenska Seglarförbundets respitsystem för breddkappsegling. Syftet med systemet är att ge båtar av olika typ möjlighet att kappsegla mot varandra. SRS strävar efter att representera en båttyps bästa potentiella prestanda på en rundbana i mellanvind. SRS är till för kölbåtar av alla slag, jollar och flerskrovsbåtar. Det är dock en rekommendation att man om möjligt inte ska blanda kölbåtar, jollar och flerskrovsbåtar annat än utom på lägsta klubbnivå.

SRS är ett enkelt respitsystem
Många typer av kölbåtar, jollar och flerskrovsbåtar finns listade i SRS-tabellerna. Båtar som tillhör någon av dessa och är i standardutförande kan kappsegla utan mätning och mätbrev.


Båtdatabladen innehåller uppgifter om båttypernas grundstandard med uppgifter om bl.a. skrov, rigg, segel och utrustning.

SRS är ett tillåtande respitsystem
SRS-mätbrev kan utfärdas för båtar som inte finns med i någon av SRS-tabellerna, eller som avviker från båttypens grundstandard. Det finns ingen inbyggd begräsning på antal och typ av segel som en mätbrevsbåt får föra, men antalet segel och seglens mått ska anges i mätbrevsansökan och påverkar respittalet. Det finns heller ingen begränsning på utrustning som t.ex. ”svängköl”, vattenballast eller trapets, men sådan utrustning måste anges i mätbrevsansökan.

SRS är ett empiriskt respitsystem
På grund av systemets uppbyggnad är underlaget för beslut om nya eller ändrade SRS-tal och/eller SRS-tabellsplacering inte offentligt. Avsikten är att hindra att båtar konstrueras och optimeras för SRS-kappsegling.

En grundtanke är att man ska kunna vara konkurrenskraftig med en normal båt och en normal segelgarderob. Specialsegel som ”Code 0”, stagsegel eller onormalt stora segelgarderober ska inte vara en förutsättning för framskjutna placeringar.

SRS är inte ett statistiskt respitsystem i den betydelsen att en båttyp som har framgång på kappseglingsbanan automatiskt får höjt respittal och tvärt om. Kappseglingsstatistik är en del av bedömningsunderlaget men förhållandevis få båttyper förekommer numera i tillräckligt många exemplar så att kappseglingsresultaten ger en meningsfull statistik som inte är färgad av enskilda besättningars skicklighet.

SRS är till skillnad från respitregler som DH och ORCi inte baserat på ett så kallat VPP (Velocity Prediction Program). Mätbrevsansökans indata är allt för begränsade för att ett VPP skulle bli meningsfullt. I den sammantagna bedömningen av en båts respittal används båtens mått, erfarenheter från andra respitsystem och kappseglingsstatistik på ett systematiskt och formaliserat sätt.

Nyheter för kölbåtar inför 2012

Administration
Under vintern kommer äntligen det nya webbaserade systemet för administration av SRS-mätbrev att tas i bruk. Detta innebär att ansökan om mätbrev, eller ändring i mätbrev, kommer att göras på en hemsida till vilken varje båtägare får en personlig inloggning. De som haft mätbrev under 2011 kommer inte att behöva fylla i sina mått och övriga uppgifter igen utan den gamla databasen har importerats till det nya systemet.

Det finns dock åtskilliga båtar som har märkliga, eller uppenbart felaktiga, uppgifter i sina mätbrev och i de fall SSF misstänker att något är fel kommer båtägaren att bli upplyst om det per e-brev i samband med förfrågan om förnyelse av mätbrevet. Även om man inte får något sådant e-brev vill vi dock uppmana alla båtägare att noga kontrollera att uppgifterna i mätbreven är riktiga. Detta är viktigt eftersom uppgifterna i mätbrevet utgör regler för respektive båt.

Leveranstiden för mätbrev kommer aldrig att vara mindre än 10 arbetsdagar efter att SSF mottagit ansökan och betalning och det är vår ambition att leveranstiden, annat än i undan- tagsfall, inte heller ska vara mer än 10 arbetsdagar. Inga mätbrev kommer att utfärdas utan förskottsbetalning.

Vi räknar med att öppna ansökningsmodulen i början av februari och kostanden för mätbrev kommer att vara reducerad vid ansökan under februari och mars.

Bedömning av respittal
Systemet för bedömning av respittal har finjusterats på många punkter. Speciellt har bedömningen av asymmetriska undanvindssegel justerats för att ge en mer enhetlig bedömning av olika konfigurationer.

3 decimaler till alla
Alla SRS-tal kommer att anges med 3-decimaler. Detta innebär att systemet bättre kan spegla smärre skillnader i segelplan och övrig konfiguration mellan liknande båtar. Detta innebär dock inte att systemet har 3-decimalers noggrannhet i alla andra fall.

Båtindividuella avdrag utan “undanvindssegel”
Alla kölbåtar kommer att få två SRS-tal. Dels ett ordinarie och dels ett ”utan undanvindsegel”. För båtar som inte har spinnaker och/eller gennaker blir givetvis dessa tal lika.

Begränsning i antal mätbrev och införande av provmätbrev
Under 2011 var ett antal båtägare mycket flitiga med att ta ut ett relativt stort antal mätbrev med framförallt olika segelkonfigurationer. Oavsett om detta var för att undersöka hur olika segel påverkar respittalet, eller i avsikt att optimera sin konfiguration för olika seglingar, anser vi att detta inte är lämpligt i ett system främst avsett för breddkappsegling. 2012 är därför antalet mätbrev per båt och kalenderår begränsat till 2. Varje mätbrev kan kompletteras med ett ”shorthandedmätbrev”.

Inköp av segel är en stor investering vi introducerar därför en möjlighet för en båtägare som har ett giltigt SRS-mätbrev på sin båt, eller äger en standardbåt, att få ett förhandsbesked om hur en tänkt ny segel- och/eller riggkonfiguration påverkar respittalet. En avgift tas ut för prov- mätbrev och antalet är begränsat till 3 per båt och kalenderår. Provmätbrev uttagna under december 2011 räknas in i 2012 års kvot.

Båtägare beställa provmätbrev online när det webbaserade mätbrevsystemet öppnas, men redan från 2011-12-01 går det att göra en ansökan på det gamla excelformuläret. Den senare möjligheten gäller för de båtägare som har haft ett mätbrev under 2011 och de som äger en standard- eller klassbåt. Uppgifter om hur ansökan görs och kostnad kommer att finnas på SSF:s hemsida.

Justerade idealtider vid jaktstart
Analys av kappseglingsstatistik har visat att egenskaperna hos den normbåt som har använts för att räkna ut respittider vid jaktstart inte är representativt för det båtbestånd som kappseglar idag. Specifikt är skillnaden i fart mellan lätt- och hårdvind för liten vilket medfört att små båtar gynnats i hårdvind och stora i lättvind. Arrangörshandledning 2012 och SSF:s excelblad för respitberäkning kommer att uppdateras med justerade sjömiltider som förhoppningsvis kommer att ge ett bättre utfall.

Nya bestämmelser för omprövning av respittal på mätbrevsbåtar
Det kommer att det att finnas en möjlighet att begära omprövning inte bara av ett eget mätbrev utan även av en medtävlares. En begäran om omprövning kommer normalt att vara förknippad med en avgift men SSF kan välja att inte ta ut den om SSF anser att det finns skäl för detta. Vid en omprövning kontrollerar SSF att båtens indata förefaller riktiga och att ärendet handlagts enligt den fastställda metoden. Det görs inte någon bedömning av om metoden i sig ger ett rimligt resultat.

SRS-certifikat
Ett SRS-certifikat är ett ”mätbrev” för standard- och klassbåtar som båtägaren själv genererar på SSF:s hemsida. Certifikat ger båtägaren en lättillgänglig sammanfattning av mått och utrust- ningsbegränsningar specifikt för hans/hennes båt.

Tyvärr tvingas vi skjuta upp SRS-certifikaten ytterligare ett år. Certifikaten är bl.a. tänkta att kopplas till ett nationellt rankingsystem för SRS vilket ännu inte är på plats. Det finns för närvarande inga planer på att belägga certifikaten med en avgift.

Nyheter i SRS-reglerna
De flesta förändringarna av regelverket är av administrativ och förtydligande karaktär. Några punkter att uppmärksamma är:

 • ”Shorthandedmätbrev” får, om arrangören tillåter det i inbjudan och seglingsföreskrifter, även användas i ”vanlig” kappsegling
 • Arrangören kan i inbjudan och seglingsförskrifter ange att eventuella besättningsbegränsningar för klassbåtar i båttypens klassregler inte gäller. Detta är speciellt viktigt i shorthandedkappsegling eftersom det finns många vanliga klassbåtar som har en minsta besättning som är större än två personer i båttypens klassregler.
 • Ett förtydligande om att försegel ska halsas inom förtriangelbasen och ett förtydligande i definitionen av förtriangelbas. Innebörden av detta är att FB mäts till seglets halspunkt om man halsar man ett försegel friflygande framför förstagsinfästningen .
 • Förtydligande om tillåten utrustning vid vägning.
 • Om en standard- eller mätbrevsbåt är utrustad med mantåg ska dessa användas på samma sätt som föreskrivs i KSR 49.2 även om mantåg inte är obligatoriskt för båten. För klassbåtar gäller alltid klassreglerna.

De fullständiga klassreglerna: www.svensksegling.se/Batteknik/SRS/Klassregler

SRS-tabellerna

SRS-tabellerna finns kvar på samma sätt som tidigare. Det är för närvarande inte planerat att ta in några nya båttyper i tabellerna 2012.

Tabellerna innehåller tillsammans 703 båttyper och de kommer som vanligt att publiceras på SSF:s hemsida samt i Segling under våren. Tabellerna innehåller flera hundra båttyper som inte förekommit i kappseglingsstatiken under de senaste 5 åren. De båttyper som inte återkommer i statistiken kommer att tas bort inom något, eller några, år.

SRSv

2011 infördes SRSv på försök. Erfarenheterna har i huvudsak varit positiva och SRSv permanentas.

Alla båtar – dvs. standardbåtar, klassbåtar och mätbrevsbåtar – kan ansöka om SRSv-mätbrev. SRSv är i princip samma som det vanliga SRS, men underlaget för SRSv-mätbrevet ska vara verifierat. SRSv-mätbrev kan användas i vanlig SRS-kappsegling, men en arrangör har även möjlighet att inbjuda in till kappsegling som bara är öppen för båtar med SRSv-mätbrev.

Uppmätning av båt, rigg och segel samt vägning av båten ska göras av en mätman licensierad av båtägarens nationella myndighet. Alla segel ska vara certifierade antingen av en licensierad mätman eller av en segelmakare som har licens att certifiera sin egen produktion.

Vissa klassbåtar som har mätbrev i enlighet med klassens klassregler kan få ett SRSv-mätbrev utan mätning om klassmätbrevet bifogas med ansökan. För tillfället gäller detta för 606, Drake, Farr 30, Folkbåt, H-båt, IF, J/24, J/80, Melges 24, Neptunkryssare, Starbåt, X-35, X-99 och Yngling. Några ytterligare klasser undersöks.

Kriterierna för att en klassbåt ska kunna få ett SRSv-mätbrev baserat på båttypens klassregler är att:

1. Klassreglerna ska vara av tillräcklig kvalitet, t.ex. baserade på klassregelmallen som gäller för SM-klasser.

2. Båtens mätbrev ska ha utfärdats efter en inmätning utförd av en mätman och från vilken det ska finnas ett arkiverat protokoll. Båtar som har mätbrev i ORCi eller Endorsed IRC kan få ett SRSv-mätbrev baserat på ett sådant mätbrev.

Nordiskt samarbete

SSF har en överenskommelse med NORLYS och FinLYS om att gästande båtar får gratis SRS- mätbrev om de inte finns med i SRS-tabellerna. Gästande båtar måste dock ansöka om mätbrev på vanligt sätt.

SSF önskar lycka till på 2012 års kappseglingar!

Frågor och svar

1. Jag har tänkt ställa upp i en ”shorthandedsegling” i år. Kan jag få ett lägre SRS tal då. Vi kommer endast att vara två stycken i vår båt, vid andra kappseglingar brukar vi vara 5 till 6 i besättningen.
Som tidigare kan man ansöka om ett alternativt SRS-tal för en alternativ segelkon- figuration att användas vid shorthandedkappsegling. Detta SRS-tal avser endast alter- nativa segel, t.ex. fock och gennaker på en båt som normalt seglas med genua och spinnaker. Talet är inte en kompensation för att en båts prestanda minskar på grund av liten besättning.

2. Jag har ett spinnakerstagsegel till min båt. Kan jag använda detta och behöver jag lägga ett annat segel ”i land”
Det beror på; ett spinnakerstagsegel är ett försegel och har du en standardbåt får du allmänhet använda totalt max 3 försegel. Spinnakerstagseglet ingår i den kvoten. För en mätbrevsbåt gäller det som anges i mätbrevet.

3. Kan jag ”testköra” olika konfigurationer på min båt likt IRC?
Ja, du får mot en kostnad prova upp till 3 olika segel och/eller riggkonfigurationer per båt och kalenderår. Möjligheten till testmätbrev avser endast variationer av segel och rigg.

4. Jag anser att mitt respittal är för högt! Vad kan jag göra?
Om du har en standardbåt eller klassbåt är det inte mycket du kan göra utom att hjälpa oss få in ett så bra underlag som möjligt för att sätta respittal. Se till att din klubb rapporterar kappseglingsresultat till SSF. Överväg att låta en mätman mäta båt och segel och ansök om SRSv-mätbrev.

5. Jag vill segla med ”Code 0”. Får jag det vid SRS-kappsegling?
Ja, under vissa förutsättningar. Regelmässigt betraktar SRS en Code 0 som en gennaker. För standardbåtar gäller att halvbredden ska vara minst 65 % av underliks- längen och seglet ska vara i nylon. Om du vill ha andra mått och/eller material måste du ansöka SRS- eller SRSv-mätbrev. Respittalet sätts i sådant fall med hänsyn till alla segel du angett.

6. Får jag använda elektroniska instrument vid SRS-kappsegling?
Elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får alltid användas under förutsättning att användandet inte bryter mot KSR 41. Detta gäller även för klassbåtar i vilken båttypens klassregler förbjuder sådan utrustning.

7. Jag har en standardbåt och vill kunna använda 3 spinnakrar vid SRS-kappsegling. Vad gäller?
Om att båtdatabladet anger ett mindre antal så måste du söka SRS- eller SRSv- mätbrev. Respittalet sätts i sådant fall med hänsyn till alla segel du angett.

8. Jag har en standardbåt och vill kappsegla med gennaker i stället för spinnaker. Vad gäller?
Om båtdatabladet för din båttyp anger maximala mått för en gennaker ger en sådan gennaker samma respittal som en spinnaker. Så länge din gennaker håller sig inom dessa mått är det fritt fram att segla med gennaker i stället för spinnaker. Observera att du inte får blanda spinnaker och gennaker på samma segling. Finns ingen gennaker angiven i båtdatabladet måste du söka mätbrev.9. Jag har en standardbåt och vill kunna använda spinnaker och gennaker på samma SRS- kappsegling. Vad gäller? Du måste söka SRS- eller SRSv-mätbrev. Respittalet sätts i sådant fall med hänsyn till alla segel du angett.

10. Jag gör aldrig några bra resultat med min XYZ 31. Varför får jag inte sänkt respittal?
SRS-systemet syftar till att bedöma båtens potential, inte besättningens skicklighet.

11. Jag har en båt med klassregler som endast tillåter spinnaker. Jag vill använda en gennaker och peke i stället för den spinnaker och spinnakerbom som tillåts enligt klassreglerna. Vad gäller?
Båten kommer att betraktas på samma sätt som en standardbåt utan gennaker angiven i båtdatabladet. Se punkt 8 ovan. Du måste alltså skaffa dig ett SRS-mätbrev för att kunna kappsegla med den alternativa utrustningen.

162 Comments

 1. Peter Kross Dec 2, 2011 Reply

  Nja, Peter, nu vart det nästan förtal.

  “gubbarna i LYS-kommittén (som alltid hade bra LYS på sina egna båtar förr i tiden). ” Sanningen är att “gubbarna” inom LYS-kommittén faktiskt hade betydligt svårare att få ett bra LYS för sina egna båtar då det var TK som bestämde deras LYS-tal och där fanns en viss rädsla att det skulle kunna bli för lågt.

  Det är inte alling sannt som påståss på din blogg även om många inlägg är faktiskt rikigt bra.

  • Author
   Peter Gustafsson Dec 2, 2011 Reply

   Min point var att misstanken alltid fanns (hur det egentligen funkade var ju hemligt). På samma sätt så var så kallat “segelmakar-LYS” också omtvistat; när en erkänt duktig seglare satte sig i en ny båt så lade man alltid på lite extra i början.

   Strunt samma.

   Jag förstår att du inte är överens med SSF om hur SRS skall hanteras. Jag lägger inga aspekter på det, och du har säkert rätt i mycket av din kritik. Men i alla organisationer (eller besättningar) så fattas beslut som man inte gillar. Och oftast får man acceptera det och göra det bästa av situationen.

   • Peter Kross Dec 2, 2011 Reply

    mitt inlägg syftade endast på “man slipper fjäska för gubbarna i LYS-kommittén (som alltid hade bra LYS på sina egna båtar förr i tiden)”.

  • Patrik Dec 2, 2011 Reply

   Det är sant att mätbrevsbåtar ägda av LYSkommitte medlemmar var nog så hårt straffade för att ingen skulle kunna hävda jäv.
   MEN ! det är också tämligen fastställt att de klassbåtar (läs Express och X99 mfl.) som seglades av högt uppsatta inom LYSgruppen hade ett skyddande mantra över sig “då de ju seglades av så duktiga seglare att det inte var konstigt att de vann” de är nu rejält höjda sen gruppen bytts ut.
   Tyvärr kan jag konstatera att det finns nya klassbåttyper av raketkaraktär som borde höjas nu men som seglas av medlemmar i SRSgruppen och nu känns “skyddade”.

   • Peter Kross Dec 2, 2011 Reply

    SRS-grupp eller TK??? ;-)

   • Peter Kross Dec 2, 2011 Reply

    med lite insyn i hur det har gått till vet jag att det är förtal av personer som faktiskt har lagt ner mycket av sin fritid. Skäms!

    • Peter Kross Dec 3, 2011 Reply

     … borde naturligtvis vara Ni borde skämas! Under min tid fanns ingen inom SRS-gruppen som seglade aktivt Express eller X-99. Förslagen till ändring jobbades fram inom en grupp. fram till 2008 kom man sen överens med Norge om respittalen i tabellen och sen godkändes respitalen i tabellen inom TK. Många personer och en del instanser. inflyttande av enstaka personer var mycket begränsade mao.

     Men visst är det alltid intressant med konspirationsteorier. Och så lyckades man väl också men mycket tjat att ändra sitt respittal. konstigt bara att man tjatade sällan med personer som jobbade just med bedömning av tabell och mätbrev.

     OBS! jag är något trött på den typen av påhopp!

   • Author
    Peter Gustafsson Dec 3, 2011 Reply

    Som vi försöker förklara så var det så snacket gick på bryggan.

    Och oavsett var på jordklotet där man har personer som skall sätta subjektiva respit-tal så lär det bli både påhopp och påtryckningar. Så det borde ju vara positivt att slippa det…

   • Calle P Dec 3, 2011 Reply

    Höjningen (som endast är 0,01) av X99 beror nog på resultat på kryss-länsbanor. Där kanske höjningen borde vara mer. Men SRS är framtagen för rundbana (typ runt en ö) och ur den synvinkeln är höjning högst omotiverad. Den seglar ganska kast på halvvind.

    • Patrik A Dec 4, 2011 Reply

     Båten har Genua och går inte alls speciellt dåligt på halvvind, det gör däremot fockbåtar.
     Antar att du menar området brant slör då KlassSpinnakern är bred och djup.

 2. Fredrik Dec 2, 2011 Reply

  Jag gillar att de försöker behålla det bästa av gamla LYS (dvs det kan justeras baserat på empiriska resultat) men att det finns en grundläggande formel som gör det lätt och snabbt att få in nya båtar. I praktiken har regeln, om jag förstår det rätt, ett par mjuka variabler som kan justeras ifall en viss skrovform/båt visar sig vara långsammare eller snabbare än vad norm skrovet är. På så vis kan de göra justeringarna på ett informerat sätt men fastnar inte i “men formeln säger ju att … “.

 3. Erik Barkefors Dec 2, 2011 Reply

  SRS har ett svårt vägval mellan önskemålet att det ska finnas ett (gratis) system för alla på klubbseglingar och att vara tillräckligt bra för att kunna accepteras på t ex Gotland Runt. Vi får väl se vad som händer när One world – one rule sjösätts.

  Oavsett om man använder SRS, DH, IRC eller ORCi så faller allt om klubbarna lägger “tokiga” banor med halvvind fram och tillbaka. Några kappseglingar kanske skulle kompletteras med en extra rundning för att få triangel istället för en långsmal rektangel?

  Jag tycker att SRS är på väg att bli riktigt bra för de som vill kappsegla några gånger per år. Certifikaten införs inte 2012 så tabellbåtarna åker gratis ett år till. Kul med tre decimaler och dubbla tal (med/utan undanvindsssegel) för alla båtar!

  • Patrik Dec 2, 2011 Reply

   Håller med om att “tre decimaler och dubbla tal (med/utan undanvindsssegel) för alla båtar” tillsammans med justeringen av jaktstarts talen är de mest spännande nyheterna.

 4. Kalle Dec 2, 2011 Reply

  En fråga som inte har så mkt. med de nya reglerna att göra kanske, men som någon säkert kan svara på.
  Hur lång får en spirbom vara som man använder till att spira en genua då man fått avdrag på SRS-talet? KSR 50.3c nämner bara att man får använda spinnakerbom eller spir bom. Spinnakerbomens längd är ju begränsad, men spirbomens längd hittar jag ingen info om.

  • JIMMY Dec 2, 2011 Reply

   Jo det har med reglerna att göra. Enligt F1.3 är spirbomslängden fri. Gäller för standardbåtar och mätbrevsbåtar. För klassbåtar gäller klassreglerna och då är det inte säkert att den är fri längre.

   • Erik Barkefors Dec 2, 2011 Reply

    OBS – nytt 2012. Tidigare stod det under SPLmax som jämställde spinnakerbom och spirbom.

 5. F424 Dec 2, 2011 Reply

  Jag tycker SRS-gänget skall ha en stor eloge. Mycket har blivit väldigt mycket bättre på bara ett par år. Inte minst öppenheten och viljan att diskutera. Kan vi toppa detta med att synka mätetalen med våra grannländer (vilket kanske inte blivit lättare med t.ex. tre decimaler?) så skulle det vara kanon.

 6. Richard Göransson Dec 2, 2011 Reply

  Vi som engagerade oss i IRC kan känna att SRS förnyelsen skedde lite kuppartat. Varför lät SSF oss hållas för att sedan presentera en regel som för användaren i princip är densamma bortsett från den internationella aspekten? Var det bara för att punktera ORC ytterligare innan lanseringen. SSF var oerhört positiva till våra försök att få igång IRC.

  Vad är “One world – one rule” för något? Ska vi få ännu en regel? Låter sig inte googlas.

  • Sam V Dec 2, 2011 Reply

   ORC och ISAFs ambition att ha en regel istället för ORCi, IRC. Läste du inte blur igår!! ;)
   http://www.blur.se/2011/11/30/orc-och-isaf-annual-meetings/

   • Richard Göransson Dec 3, 2011 Reply

    Nej jag läste inte Blur igår men jag har läst det nu och det var nog det sjukaste och mest verklighetsfrånvända jag någonsin läst. va fan är det med karln?

    • Patrick L Dec 3, 2011 Reply

     Jag förstår inte? Pratar du om Stens rapport? Det är väl i punktform en sammanfattning av vad som sades på mötet?

 7. Team eXilia Dec 2, 2011 Reply

  Varför införa 3 decimaler och sedan inte ta någon hänsyn till besättningsvikt?
  Besättnings vikt gör betydligt större skillnad än vad 3 decimaler gör.

  Om nu ambitionen är att man inte skall kunna vinna något på att skaffa fler segel varför finns det då ett shorthanded mätbrev? Man måste skaffa en uppsättning för shorthanded och en för normal kappsegling för att vara konkurenskraftig.

  Om det är nödvändigt med 3 decimaler så borde också det finnas ett mätetal för kryss/läns banor och ett för rundbanor. Där skiljer sig båtprestanda betydligt mer än tredje decimalen.

  Sedan borde det gå för båtar med entypsklassregel att skaffa ett mätbrev för klassen. Då skulle Vipern som vann Hermanö runt kunnat ståt kvar som vinnare.
  Och vi får fler båtar på kappseglingar som idag inte tar ett mätbrev för att segla ett race.

  Kan vi också få en guide till hur man delar in startfält i större kappseglingar som är baserat på något annat än SRS talet.

  Båtar som söker mätbrev som aviker från den båtmodelens standard skall erhålla ett litet “straff”. Detta för att gynna båtar som det inte “meckas” med. (Och därmed håller ned kostnaden)

  Skall man erhålla ett sänkt SRSv pga av att båten väger mer än vad som anges i båtdatabladet för tabellbåtar så måste man påvisa att det finns tung extrautrustnig som bidrar till den ökade vikten. Då det är många tabellbåtar där alla är tyngre än vad som anges i båtdatabladet.

  Kommer säkert på något mer snart…

  • Erik Barkefors Dec 2, 2011 Reply

   3 decimaler kommer inte att ge speciellt mycket bättre rättvisa mellan en Ballad eller en X-99:a men däremot göra det lättare att faktiskt skilja på t ex olika utrustade Dehler 34SV – Dehler 35:or…

   Många båtar har så många val i optioner med 2-3 olika kölar, rullstor utan lattor, rullstor med lattor eller vanlig fullattestor osv och ska man skilja alla med en tiondel så blir det för stor skillnad mellan högsta och lägsta mättal.

  • Pelle P Dec 2, 2011 Reply

   Kör på CJ, du hittar säkert fler argument för att komplicera det hela…

  • Author
   Peter Gustafsson Dec 2, 2011 Reply

   Kan sammanfattas som att det var bättre förr?

   • Team eXilia Dec 2, 2011 Reply

    Mer i still med sila mygg och svälja kameler.

    Det finns en bra ambition om att vara en breddregel. Men tyvärr så är det nog för många “meckare” med och påverkar.

    Man måste bestämma sig för att vara en konkurent till ORC IRC osv eller en regel där enkelhet främjas. Både och går inte.

   • Author
    Peter Gustafsson Dec 2, 2011 Reply

    Jag förstår dina principiella invändingar, men kan du peka på exempel där detta inte funkar i verkligheten?

    Ta besättningsvikt. Alla båtar som vi fajtas mot i cupen är entyp eller har ORCi eller IRC-brev. Du kör enligt era regler, jag kör enligt den engelska entypsregeln/IRC och First 40 ligger väl i stort sett på sin ORCi-vikt. Och jag kan inte säga att detta är ett problem (i alla regler jag har sett som har med besättningsvikt, lönar det sig att köra på max).

    • Team eXilia Dec 2, 2011 Reply

     Min tanke var nog snarare till shorthande mätbrevet. Där gör det lite större skillnad.

     Hur ser klassregeln ut för J109an när det gäller vikt och antal ombord?

    • Author
     Peter Gustafsson Dec 2, 2011 Reply

     Och i shorhandedsammanhang så är det nästan ingen som gnäller, vare sig under SRS eller IRC. Det är helt andra faktorer som avgör än någon % på mätetalet. Upplever du att vi har problem på Bohusracet eller Watski 2star?

     J/109 seglar entyp med 600 kg + ägaren (som slipper väga sig) och i IRC så har man typiskt 9 man. I SRS är vikten fri, men vi hamnar i stort sett på dessa siffror. Upplever du att det är ett problem? Våra inbördes fajter hade slutat på precis samma sätt även om vi hade flyttat 85 kg från Blur till eXilia.

     • Johan Dec 2, 2011

      Att segla Accent shorthand i hårdvind känns inte speciellt lockande om man är ute för tävlingens skull. Vikten på relingen betyder mer för vissa än andra båtar.

      Bra med tre decimaltal. Skillnad mellan IF och Maxi 77 på decimaltal 0,03 (1,02 resp 1,05) är lite väl stor. Skulle inte förvåna om det blir 1,0249 och 1,0451.

  • F424 Dec 2, 2011 Reply

   Visten med tre decimaler är väl att man med säkerhet vet att en del modifieringar inte ger så stor skillnad att en pinne är relevant? Jämför du t.ex en standardgarderob hos en båttyp med ett exemplar där ägaren av något skäl modifierat segelmåtten lite grann (kanske 135% genua istället för 150%, 2 dm klängre E på storen etc.) så finns det ju en vits i att kunna bedöma detta korrekt relativt normalbåten. Att det sedan inte i alla lägen har tre decimalers precision relativt andra båttyper är ju en helt annan sak (och det problemet blir ju inte större av att man gör rätt där man kan).
   När det gäller shorthandedmätbrev är väl rimligt att man kan ha en konfig. och mätetal som passar även för detta? Den vanligaste förändringen torde väl vara fock istället för genua? (kostar inget alls i nya segel). Man kan väl också tänka sig med/utan spinnaker (kostar också 0:-).
   Sedan tror jag att man måste inse att allt inte kan bli 100 rättvist i en hyggligt rättfram regel. I slutet av dagen blir det en avvägning mellan enkelhet och detaljrättvisa.

  • Peter Kross Dec 2, 2011 Reply

   …och om man inte är förtjust i shorthanded segling så tar man ut 2 normala mätbrev. då kan man gardera sig åt minstone något för värdret. Man kan gissa vilken typ av seglare nyttjar det.

   • Pelle Lindell Dec 2, 2011 Reply

    Det kan man förvisso göra men kan vara på sin plats att påminna om:
    A.6.1 GENERELLT
    SRS-mätbrev eller SRSv-mätbrev:
    e) upphör gälla när något av följande inträffar:
    iv) ett nytt SRS-mätbrev eller SRSv-mätbrev har utfärdats.

    • Peter Kross Dec 2, 2011 Reply

     tack för upplysning, jag tolkade A.6.1 f) fel…

     f) är begränsat till 2 SRS-mätbrev‚ eller 2 SRSv-mätbrev‚ eller 1 SRS-mätbrev och 1 SRSv-mätbrev per båt och kalenderår. Varje mätbrev kan kompletteras 1 gång i enlighet med A.6d).

     kan var värd att tänka till när man gör ändringar…

     PS: A.6.d) finns inte. Är det då A.6.1d) som är frågan om?

     • Pelle Lindell Dec 2, 2011

      Tack för påpekandet..
      och det skall givetvis vara A.6.1.d)
      kommer att rättas snarast.

 8. Carl Peter Carlsson Dec 2, 2011 Reply

  Helt klart är att SRS tar INTE hänsyn till faktorer som besättning, bantyp och väder. Men när man jämför resultatet på en regatta så har dessa faktorer förmodligen påverkat ganska mycket. Kommittes utmaning är att hitta båtens sanna potential.

 9. Sture Smith Dec 2, 2011 Reply

  Mycket intressant och konstruktiv tråd. Det kan kanske vara så att SRS normaliserar den ibland ngt överhettade diskussionen om mätregler, som i många stycken stammar från IOR och LYS.
  Idag ser vi ORCi och SRS samt en helt annan kunskap både erfarenhetsmässigt och kunskapsmässigt av vad är det som gör en båt/segelkonfiguration snabbare vid en viss given vindstyrka, vindvinkel och sjöförhållande.
  Parametrarna är kända och antalet variablar oändliga och vad jag ser i logiken bakom SRS är mycket sunt. Att använda denna ökade kunskap till att förenkla för oss vanliga dödliga så att kappsegling blir möjligt med familjelådan. I slutändan är en exakt vetenskap eller rättvisa inte möjligt med de ekonomiska resurser vi kan lägga på hobbykappsegling. SRS har möjligheten, hanterat rätt, att göra det tillräckligt rättvist.
  Har men lite mer flis kan man ju alltid segla ORCi eller under någon box regel. TP 52, RC44 eller varför in VOR…….Valet är fritt.

  Sture Smith
  “Sjöglans”
  Dehler 39SQ

 10. Erik Barkefors Dec 2, 2011 Reply

  En annan bra sak med 3 decimaler är att “spinnakeravdraget” är tillbaka och nu redan i tabellen/mätbrevet för alla båtar! Borde gynna breddseglingen bara den gamla 96-timmarsregeln tas fram ur byrålådan så inte alla avvaktar tills skepparmötet med att spika med/utan spinnare.

  • Peter Kross Dec 2, 2011 Reply

   hur hänger spinnakeravdrag ihop med 3 decimaler??? Går det inte att ha individuell spinnakeravdrag med 2 eller 4 decimaler?

   • Erik Barkefors Dec 2, 2011 Reply

    Jo det går att ha med 2 eller 4 decimaler också men även här så är det lättare att bedöma varje båttyp/konfiguration och belysa skillnader med 3 än med 2 decimaler. Ta Dehler 29:an som finns med två olika riggar nu och därmed olika potential med/utan spinnare, Med spinnare tror jag den nya har ett litet övertag men utan spinnare så har den gamla ett övertag (tror jag…). Den skillnaden är lättare att gradera med 3 decimaler.

    • Peter Kross Dec 2, 2011 Reply

     Jag reagerade på koppling mellan decimaler och spinnakeravdrag. Det är också bra att det finns individuella bedömningar där. Jag skulle dock inte vilja förknippa det med “3 decimaler”.

     “3 decimaler till alla
     Alla SRS-tal kommer att anges med 3-decimaler. Detta innebär att systemet bättre kan spegla smärre skillnader i segelplan och övrig konfiguration mellan liknande båtar. Detta innebär dock inte att systemet har 3-decimalers noggrannhet i alla andra fall. ”

     Jag tolkar det som att de 3 decimaler visar en någorlunda rätt bild så länge man jämför båtar av samma typ. I andra fall är systemet inte lika noggrann. I hur många fall tävlar man på en SRS-segling mot samma båttyper? I min smak något överambitiös samt att det ger intryck av en nogrannhet som systemet inte klara av. Något i den stilen att ha ett mätinstrument som visar 5 decimaler men nogrannheten på instrumentet är +/- 0,1. vad är då vitsen med de sista decimalerna som egentligen visar endast slumpen? (Exemplet är naturligtvis något tillspetsad…)

 11. Johan Dec 2, 2011 Reply

  “Arrangörshandledning 2012 och SSF:s excelblad för respitberäkning kommer
  att uppdateras med justerade sjömiltider som förhoppningsvis kommer att ge
  ett bättre utfall.”

  Vad menas med “sjömiltider”?

 12. Peter Kross Dec 2, 2011 Reply

  sjömiletid är ett felaktigt uttryck här handlar det om standardtid som anges i s/Nm (sekunder/sjömil), Man kan kaske lika felaktig uttrycka att det är båthastigheten i de olika vindar.
  2011 uppskattades medelhastigheten för en båt med LYS-tal 1,00 3,4kn i vind 1,5-3m/s; 4,1kn i 4 m/s; 4,6 kn i 5 m/s; 4,9 kn i 6 m/s och 5 kn i 7-12 m/s. Dessa hastigheter kan naturligt variera men är en bas för beräkning av standardtider (tid/sjömil) som i sin tur är bas för starttider. Omvandlad gav det standardtider som nu ska ses över.

 13. Raketen Dec 2, 2011 Reply

  Jag tycker SRS är på väg framåt. SRS 2011 var ett kliv i rätt riktning, där man dessutom verkar ha tagit till sig backfeeden från deltagarna och agerat. Jag hoppas man fortsätter med det. Diskussionerna kommer attt fortsätta garanterat. =)
  Vilket är bra!
  +1, för att avdraget spinne/ingen spinne är tillbaka. Det gör att fler har möjlighet att delta. Utan att vara “borträknade” redan innan start. Men, håller med att det bör begränsas hur man kan ange det vid start.

 14. Pelle Lindell Dec 2, 2011 Reply

  Det är tydligen ett vanligt missförstånd att spinnakeravdraget varit borta och nu är tillbaka. Regeln är i princip samma som förra året dvs. arrangören måste aktivera avdraget i inbjudan och seglingsföreskrifter men med skillnaden att avdraget nu är individuellt i stället för generellt 0.03.

  A.4.3 INBJUDAN OCH SEGLINGSFÖRESKRIFTER
  Inbjudan och Seglingsföreskrifter kan ange:
  a) att en båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan spinnaker och/eller gennaker får anmälas utan sådana segel. Inbjudan och seglingsföreskrifter kan ange en tidsgräns för en sådan anmälan.
  b) att en båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal eller SRSv-tal för “shorthandedkappsegling”. Se A.6.1d).
  c) undantag för klassbåtar från begränsningar för besättningsstorlek och/eller besättningsvikt i båttypens klassregler.

  • Svenne Dec 3, 2011 Reply

   Och så in med lite fler klasser i tabellen, 18 st 707 med SRS 1.08 till 1.09, ser ut att kunna fungera som tabellbåt på 1.09. A22/SK22 har en go spridning på SRS mätbrev. Skillnad på 0.05 mellan 22:or ger en skev bild av vad respektive båt kan prestera. Jag kan inte riktigt se att det skulle ge en mer förstående bild av klassen för medtävlande.

   Är man inte nöjd så går det väl att ansöka om mätbrev.
   Kul att se att så många 707 tagit ut mätbrev, måtte vara aktiva seglare i den klassen.

   mvh

   Svenne

 15. Johan Dec 3, 2011 Reply

  Nu är det tre decimaltal som gäller i SRS, vilket är utmärkt.

  Då bör väl också skillnaden mellan beräknad målgångstid och slutlig målgångstid på sin höjd max överstiga 5 procent. Möjligen ännu mindre. 10-15 procent som omnämns är tok mycket när det skiljer 0,40 i SRS-tal mellan långsammaste och snabbaste båt. Själv föredrar att tiden alltid ska beräknas om till korrigerad tid.
  Vi seglar trots allt efter SRS-tal som ska justeras efter korrigerad tid då ska rätt segrare också vara rätt segrare och inte för att man kör ett på förhand uppgjord beräkning som visar sig vara fel. Det felet rättar en omräkning till. Ja SRS-tal eller vilket handikappsystem som helst blir inte 100% rättvist, men om man inte räknar om så blir skillnaden inte mindre.

  • Patrik Dec 3, 2011 Reply

   Det finns en uppsjö med varianter där vanlig SRS räkning är precis lika orättvis/fel som jaktstartsvarianten.
   Avtagande vind vid målgång drabbar LågSRSare.
   Ökande vind i samband med målgång drabbar HögSRSare.
   Vid blekebälten under seglingen går HögSRSarnas klocka fortare utan att ni förflyttar er en meter vilket kan vara svårt alt. omöjligt att segla ikapp även om vinden återvänder.
   Min bestämda åsikt är att Jaktstart där båtarna skickas iväg under samma vindförhållanden och rätt vindtabell så att rätt försprång ges många gånger kan vara minst lika rättvist som vanlig SRSräkning inte minst då vindförändringar sker i samband med målgång eller vid blekeperioder under seglingarna.
   Så mitt svar till dig är att omräkning vid stora avvikelser från idealtid inte alls behöver betyda rättvisare resultat

   • Johan Dec 3, 2011 Reply

    Så kan det givetvis vara. Det är ofta så att vinden ökar efterhand Låg-lysarna får starta innan sjöbrisen kommer…. Men det är avvikelser som inte SRS-systemet kan korrigera. En korrigerad sluttid är närmast de mest rättvisa.

    Det kan ju t ex vara så att prognosen säger 4-6 m/s och det blir 6-8 m/s och vinden är jämn för alla mer eller mindre. När båtarna skiljer nära 0,40 i SRS-tal mellan snabaste och långsammaste båt. Då blir det stora skillnader. Vi pratar om hela procent i skillnad på SRS-tal på bara en kvart längre tids segling och inte tre decmialtal. De största jaktstartstävlingarna i Stockholm räknar korrigerad tid och det är de tävlingar som lockar flest deltagare. Skiljer det bara 0,10 i SRS-tal mellan båtarna så spelar det marginell betydelse. När tävlingar skulle få en annan vinnare med korrigerad tid så känns det som riktigt korpsegling eller hokus pokus.

    • Erik Barkefors Dec 3, 2011 Reply

     Om man är ute efter separata starttider och ska räkna om resultatet kan man använda klockan. SRS 1,00 startar ex.vis 10:00, SRS 1,08 startar 10:08 och SRS 1,25 startar 10:25. Lätt för alla att komma ihåg och ger en viss spridning i fältet i början. Sen får man skriva målgångstider och räkna som vanligt.

     • Johan Dec 4, 2011

      Japp! Speciellet nu med tre decimaltal i SRS-talet då blir det nog lättast att man start i närmaste tvådecimalsstart med omräkning i mål.

     • Peter Kross Dec 4, 2011

      det blir väl mycket roligare med 400 startider istället för 40 i samband med jaktstart… ;-)

     • Andreas i HP Dec 4, 2011

      Om det skall vara omräkning i mål så försvinner ju vitsen med jaktstart!
      Den utvecklingen tro inte jag på!
      Vitsen med jaktstart är ju att den är lätt att begripa.
      1a i mål= segrare.
      Detta är anledningen till att jag gillar segla den typen av race.

      MVH Andreas

     • JIMMY Dec 4, 2011

      Va inte så negativ Peter, försök se möjligheterna i stället.

      Man gör ju förståss en enkel formel i excel som ger varje anmäld båt sin specifika starttid i startlistan så slipper man “400” starttider (om det inte är så många deltagare förståss). Så gjorde vi på GranPrix i år och det fungerade utmärkt då det fanns båtar med SRSv och tre decimaler redan i år. Fördelen är förståss att risken för felläsningar i en tidtabell minskar, vilket underlättar inte minst för de som inte är så vana att kappsega och dom ska vi ju värna om , eller hur!

      Är glaset halvfullt ellet halvtomt? ;)

     • Johan Dec 4, 2011

      Betydelsen försvinner väl inte…
      Det blir enklare i starterna speciellt för de större båtarna vid trånga startlinjer.
      Lättare för nybörjare.
      Jakt moment med indikation på hur det gick i tävlingen.
      Fungerar utmärkt!

     • Peter Kross Dec 4, 2011

      @Jinmmy, vilka möjligheter? SRS har inte den noggrannheten för 3 decimaler om man få tror Pelles artikel.
      Sen glömde jag tydligen att det tillhör det vanliga att arrangörer har dator och skrivare med på tävlingsdagaen för det finns väl en och annan tävling som tillåter att anmäla sig även då.

     • JIMMY Dec 6, 2011

      Peter Kross, åter igen varför så negativ?
      Visst kan vi väl alla vara rädda för förändring, man vet vad man har men man vet inte vad man får och det kan ju vara obehagligt, men om man inte provar nya saker så kommer man aldrig vidare, det går inte att förbättra utan förändring. Efter en tid så upptäcker man om förändringen var till godo eller inte, om det inte blev bättre så är det ju inte värre än att man backar.

      Allt här i livet handlar om val och om kompromisser, för och nackdelar. 3 decimaler ger fördelen att båtägarna kan urskönja små skillnader på annars lika eller snarlika båttyper. Man slipper gå och titta snett på båtgrannen som har en hel pinne lägre mättal trots att det bara skiljer marginellt på något segelmått. Alltså mer rättvist och högre noggrannhet i detta avseende. Att denna noggrannhet inte behövs eller rent av inte kan uppnås mellan helt skilda båttyper då vädret ändå kommer att spela en större roll är väl ingen nackdel för seglarna?

      De finns även andra fördelar, tänk dig att du ska köpa en ny självslående rullfock för både cruising och racing. Din segelmakare upplyser dig om att han kan bygga ut akterrundan på ditt högsmala slipsliknande segel så att du får mer yta högt upp som tvistar och driver bättre samt ger ett mer lättrimmat segel. Det låter ju bra tänker du och nyfiken som du är på hur denna yta påverkar ditt SRS-tal så tar du ut ett testmätbrev som skvallrar om att SRS-talet kommer att höjas med 0,002 enheter. En höjning som kanske inte känns helt orimligt för de extra kvadratmetrarna. Om systemet inte har den tredje decimalen så skulle det kunna innebära att du istället skulle fått 0,01 i ökning. Det hade inte varit representativt för den relativt lilla ökningen i segelyta och du hade troligen inte valt ett segel av denna typ som faktisk skulle kunna gjort seglingen lite roligare och att du var lite mera nöjd med din båt, rent hypotetiskt…

      Nackdelen som du lite ironiskt poängterat kan vara att det bli besvärligare för arrangörer utan miniräknare eller dator att räkna ut jaktstartstider och beräknade tider. Men då vi nu är inne på andra decenniet av 2000-talet så har jag mycket svårt att tro att detta faktiskt är ett problem. De flesta mobiltelefoner kan räkna och vissa kan t o m köra Excel. Skriver man ut startlistor i förväg då man inte har en skrivare på plats på regattaexpeditionen på dagen för kappseglingen och någon vill anmäla sig då så är det väl inte värre än att man skriver dit detta för hand på startlistan med de uträknade starttiderna för dagens jaktstart och anslår detta på anslagstavlan?

      Men vad sägs om SFF skulle tillhandahålla ett anmälningssystem på webben där båtägarna enkelt kan anmäla sig till regattor med sitt kostnadsfria certifikat (för standardbåt) eller mätbrev, och arrangören då får en färdig startlista med alla uppgifter på ägaren, båten och dess respittal samt starttider etc i ett integrerat resultatberäkningsprogram. I resultatprogrammet läggs även bantyp, vindriktning och vindstyrka in och allt återrapporteras till SFF som per automatik publicerar resultaten för seglingen och uppdaterar den totala SRS-riksrankingen samtidigt som SRS-kommittén får behövlig statistik för att granska och eventuellt justera systemet och respittalen. Skulle det kunna vara nått?

     • Erik Barkefors Dec 6, 2011

      JIMMY; Det låter super med ett on-line anmälningssystem som dessutom ger feed-back till SSF! Om det dessutom hanterar resultat inklusive vinduppgifter så blir det ännu roligare för oss tabellbitare ;-)

    • Patrik A Dec 5, 2011 Reply

     Du glömmer en STOR viktig sak med omräkning, även om den som startade sist skulle kämpa sig förbi alla båtarna och gå först imål så kanske han/hon skulle bli av med förstaplatsen vid omräkning.
     Detta trots att han/hon kämpat sig förbi 400 båtar som gör sitt yttersta för att luffa och djävlas på alla sätt för att hindra Er att gå förbi, kom ihåg det nästa gång du bara tänker på att räknesättet skall gynna båtar med Lågt SRStal.

     • ESR Dec 5, 2011

      De små kan ju få ha den lilla delvisa fördelen någon gång. När det är vanlig start får de segla i lingonsylten hela tävlingen, son t ex Tj Runt. De får då ta sig förbi båtar med Srs-tal på upp till 1,29 för att vara med och hävda sig bland topp 100. Vid jaktstart så till viss del, men i regel så kommer de snabbare båtarna i kapp och när de väl gör det har den långsammare båten inget att sätta emot. De som jagar har en snabbare och ofta större eller planande båt. Det ger stora begränsningar för den långsammare båten vid vägval. De större båtarna har dessutom högre mast och segel med friare vind.

     • ESR Dec 5, 2011

      Förresten, Vilken tävling med jaktstart har 400 båtar startande?

     • Andreas i HP Dec 5, 2011

      Vi har vanliga SRS regler…där man vinner på omräknad tid.
      Oavsett vilken klass man seglar.
      Rättvisast?
      Bohusracet så startar ju långsammare båtar först…
      TJR startar snabbaste först…ganska rättvist!

      Men hela vitsen med jaktstarten är ju att först i mål vinner så farmor kan förstå hur det gick.
      Snabb prisutdelning o trevlig fest efteråt! Enkelhet!
      Ganska rättvist! ( vi vann Lysekils race med 7 min o var även omräknat 7min före…men enkelt att veta att 1a i mål vinner!
      Den dagen jag får se Johan Olsson köra om flera personer o sedan skall man ändå räkna vem som egentligen åkte snabbast….den dagen dröjer hoppas jag!

 16. Jocke_R Dec 3, 2011 Reply

  Instämmer med Svenne, skillnaden i SRStal för A22orna speglar inte verkligheten. Då 4 båtar i vad jag kan se klassregel konfiguration sprider mellan 1.17 och 1.20. Speciellt anmärkningsvärt då två av båtarna har samma skrov (1.17 och 1.20)..

  Hittade ett annat ex med en Safir som adderat en 200% genua och åker på samma tal som standard båten.

  Med sådana märkligheter känns det patetiskt att addera en decimal till för att öka noggrannheten.

  • SRS är ju tre regler i en. SRS-tabellvärden, SRS-mätbrev och SRSv. Att köra mot varandra på lika villkor kan ju inte vara lätt att få till.
   Man höjde tabellvikten på Dehler 34SV med 500kg utan att justera mättalet i tabellen. Jag mätte in min Dehler med genua till säsongen 2011 och fick 1,29. Bröt masten och fick ett nytt storsegel(sammayta men med kortare E-mått) skickade in alla av mätman verifierade värden och fick 1,279. Vi körde i fjol med 144% genua på lägre SRS än tabellbåten. Hade inte jag haft med mig lättvindsfocken också så förstår jag nu att vi hade haft ännu lägre. (Vi hade med den bara för att slippa asa på segel in och ur båten beroende på regel)
   Nästa år så blir det nog utan genua och då borde vi hamn någonstans på 1.269. Vi får väl se var tabellbåten ska ligga. De empiriska inslagen i formeln är ju fortfarande hemliga. Jag har dock förstått att Dehler 34SV har -.004 hur man nu har kommit fram till detta.

   Det kan ju ha varit så med Safiren att den vägde betydligt mer än tabellbåtarna. Då blir det så.

   • Jocke_R Dec 3, 2011 Reply

    Safiren med genua väger 2.53 ton mot 2.385 ton (enligt klassregel) och 2.45 ton enl SRStabell. Dessa skillnader jämnar inte ut fördelen med genua. Inte på långa vägar…

    Om jag skulle ställa upp i ett klassmästerskap i A22 skulle jag kunna tänka mig att välja vilken som helst av dessa 4 båtar. De har sina för och nackdelar men sett över hela vindspannet är de lika. Men skulle jag vara tvungen att ranka dem så kommer nog den med 1.20 sist och det är inte pga SRS talet.

    • Ok. Det kan också vara så att de missat det så kallade empiriska avdraget/tillägget för det har också hänt. Att få ett mättal snabbt verkar ha varit viktigare än ett som är rätt.

     Jag tycker det är rena snurren att inte kunna kontrollräkna SRS-talet. Jag får inte hur som hellst inte ihop logiken bakom våra värden.

     • Erik Barkefors Dec 3, 2011

      Det är ingen annan heller som förstår hur du kan ha lägre SRS-tal än en standardbåt när du har mer och större segel. Misstag eller fel i systemet? Men nu vet SRS-gänget om det så du slipper bli utsatt för samma fel nästa år ;-)

     • Öresund Regatta, AN Dec 3, 2011

      Jag frågade Kjell hur det kunde bli så men fick bara reda på att det var rätt. Det var ju hemligt.
      Det första SRS-talet jag fick var kanske fel.
      Per fick 1.26 med fock och genua/gennaker eller vad man nu väljer att kalla ett sånt segel – 2% lägre än tabellbåten. Ola Burmark har både genua (135%) och fock och kör på 1.27.
      Mer troligt är det så att det är tabellbåten som inte har någon koppling till Pelle Lindells formel. Eller andra empiriska avdrag. Eller helt enkelt något annat godtycke.

    • Peter Kross Dec 3, 2011 Reply

     berörd Safir seglas dessutom med storen som har större akterrunda än tillåten enligt klassregel samt spinnaker är något större. När båten seglas som mätbrevsbåt finns inte heller materialbegränsning i seglen kvar. I mätbrev finns inget angivet och som reglerna tolkas behöver båten inte ens ange i ansökan att de använder sig av annat material = ingen påverkan på respittalet.

     Viktangivelse i både tabellen och i de flesta klassregler är minimivikter. I många fall är “normalbåten” tyngre. Om tabellen nu hanteras empiriskt ta statistiken hänsyn till normalbåten och inte lättast. Formel hanterar alla avvikelse utifrån hur formeln är utformad. På så sätt kan man i många fall sänka sitt respittal med endast ange verkliga viktuppgifter. Båten ändras ej men får ett ändrad respit.

 17. Peter Kross Dec 3, 2011 Reply

  “5. Jag vill segla med ”Code 0”. Får jag det vid SRS-kappsegling?
  Ja, under vissa förutsättningar. Regelmässigt betraktar SRS en Code 0 som en gennaker. För standardbåtar gäller att halvbredden ska vara minst 65 % av underliks- längen och seglet ska vara i nylon. Om du vill ha andra mått och/eller material måste du ansöka SRS- eller SRSv-mätbrev. Respittalet sätts i sådant fall med hänsyn till alla segel du angett. ”

  Var kan man hitta i reglerna att Code0 är gennaker?

  • Pelle Lindell Dec 3, 2011 Reply

   “Var kan man hitta i reglerna att Code0 är gennaker?”

   Ingenstans…..

   • Peter Kross Dec 3, 2011 Reply

    Pelle men du skrev ju, regelmässigt betraktar SRS en Code 0 som en gennaker??? Hur kan man tolkar det?

    • Patrik A Dec 4, 2011 Reply

     När jag specificerade min Code1 i mätbrevet för 2011 åkte SRS-talet upp 1 pinne trots att båten var oförändrad från 2010.
     Jag kör gennakrar på båten så tidigare gömde den sig inom måttbegränsningarna för detta.

  • Erik Barkefors Dec 3, 2011 Reply

   Man kan hitta om Code Zeron mäter in som gennaker – annars blir det (väl…?) ett vanligt försegel = Genua med åtföljande ökning av FB, FL, LP osv.
   Kan den tolkningen stämma?

 18. Robert Dec 4, 2011 Reply

  SRSv tillåter allt i segelväg. Därmed krävs samma optimering och segelutveckling som i ORC. Alla andra regler, inkl. PHRF, har valt annan väg.
  Nu ska vi ha två ställ. Ett för ORCi och ett för SRSv. IRC är en långt mer mogen och genomtänkt variant men nu är vi här.
  Själv är jag sugen på en fraktionshissad upwind code0 med lattor. I lätt kör vi en variant på Aspectens genua. Givetvis är det stor skillnad på storsegel och spinnar.
  Detta kostar enorma pengar.

  Breddregel? Knappast. Här kommer alla som anser sig ha vissa nackdelar i ORCi att köra järnet. Extra kul blir det om man blandar SRS standard med SRSv.
  Småbittert att det som nu kommer utvecklas till grovkornig IRC variant kommer dominera tex ÅF Offshore.

  • JIMMY Dec 4, 2011 Reply

   Robert, visst är det så att SRS tillåter allt i segelväg men jag tror du har missförstått hur Code0 etc viktas i SRS. Följande finns att läsa i informationen om SRS 2012: “En grundtanke är att man ska kunna vara konkurrenskraftig med en normal båt och en normal segelgarderob. Specialsegel som ”Code 0”, stagsegel eller onormalt stora segelgarderober ska inte vara en förutsättning för framskjutna placeringar.”

  • Author
   Peter Gustafsson Dec 4, 2011 Reply

   Att en “fraktionshissad upwind code0 med lattor” blir dyrt är inte så konstigt :-)

   Det hade varit intressant att höra vad den stora skillnaden blir på din båt mellan en ORCi-garderob och en “SRS-optimerad”?

   För de flesta som köpt 7-8 nya segal för att fajtas i ORCi, så innebär SRS att man lägger i land de flesta av dessa och kanske skippar sin ORCi-code 0. Jag har svårt att se att någon köper ytterligare segel för att segla runt någon ö när fokus är på VM?

   • Peter Kross Dec 4, 2011 Reply

    vet ej om det är någon ändring men för försegel av typen fock/genua gällde antal och maxmått. Val mellan det som finns i källaren var fortafarnde möjligt och helt enligt reglerna (än mer säker vad gäller Standardbåt).

    Sen kunde jag inte se något om lattor i undanvindssegel, dvs. är väl ej förbjuden och behöver väl ej anges i ansökan heller.

    Ett annat alternativ, men då är man begränsat att halsa på max FB, är att söka Code-segel som genua. iår var det gynnsam att ansöka code-seglet som genua för åtmnistone spinnakerbåtar. Det har kanske ändrats? en provkörning skulle ge svar…

 19. Team Dehlerdoris Dec 4, 2011 Reply

  När det gäller helt uppenbara “mänskliga faktorn fel” på vissa båtar som fått ett lägre SRS trots mer segel än motsvarande standardbåt, så tycker jag inte att det är argument som behövar grottas mer i. Sådant är inte fair emot varken SRS-regeln eller gentemot dom som lägger ner mycken tid på att försöka skapa rimlig rättvisa i en regel som ska fylla mångas behov.
  Påtala gärna att saker o ting blivit konstigt, men “sågning” av hela systemet känns inte konstruktvt. Gärna också att resp. båtägare själv ifrågasätter till SSF när man fått ett uppenbart för lågt SRS (skönt att slippa onödigt “surr”). Sådant har enligt SSF förekommit och det är trots allt skönt att höra, även om det vanliga är att man tycker att SRS blivit för högt.
  StefanK

  • Ditt “uppenbara” ska kompletteras med att båtarna vägde 750kg mer än tabellbåten. Helt omöjligt att avgöra på känsla om 750kg kompenserar för en 144% genua om man inte har insyn i formeln.
   Det är väl den egentliga poängen med att ta upp det.

   • Team Dehlerdoris Dec 4, 2011 Reply

    Anders nu citerade jag bara Pelle Lindell som skrev om ett uppenbart fel av en handläggare på SSF:s kansli.
    Tabellvikterna ska man ta med en mycket stor nypa salt. Din Dehler såväl som min väger ungefär lika mycket som alla andra likadana Dehler-seriebåtar. Det är bra om SSF justerar tabellvikterna snarast, dom är i de flesta fall helt orealistiska. Detta vet ju både du och jag. Glädjesiffor utan egentligt värde.
    Min båt väger exakt 660 kg mer än tabellvikten, men kanske c:a 150 kg mer än en korrekt tabellbåts vikt som borde vara c:a 5000 kg med rorkult( i SRS-kondition). Varvet säger max 1% viktskillnad med samma utr.
    För din D34SV (D35) så är tabellvikten 5,6 ton. Menar du att du hängt upp din båt i en våg som visar 5600 + 750kg = 6350 kg? Det står ju 5730kg i ditt SRSv mätbrev, det är ju bara 130 kg över tabellvikten?
    StefanK
    http://www.dehlerdoris.blogspot.com

    • När vi sökte SRSv-brev så vägde tabellbåten 5100kg. De har ändrat den till 5600kg efteråt utan att justera några värden i tabellen. Vi som har båtarna får ju inte reda på det.
     5733 ORCIvikt med det som ska vara i båten då. 5850kg för DH med det som ska vara i båten då. SRSv tillåter ytterliggare grejer i båten så egentligen ska den vara tyngre än 5850kg men jag har använt 5733kg.
     Det är tråkigt att det är så ogenomträngligt med tre system i ett. Samma båt kan och skall ha tre olika värden. Allt är rätt gjort från båtägarens sida. Om någon frågar mig vad vi har för SRS-tal så får man ställa en motfråga:
     – Vilket av dem? Tabellvärdet, mätbrev eller SRSv?

     • Erik Barkefors Dec 5, 2011

      Det finns ju en viktuppgift till – den vägda. Din båt är inte vägd vad jag förstår utan din vikt kommer från en teoretisk beräkning genom en skrovfil i ORCi. Stämmer det?
      Att SRS har reviderat tabellbåtens vikt låter som ett sundhetstecken om det visade sig att den gamla viktuppgiften inte stämde.
      Eftersom du blivit invald i Skånes Seglarförbunds styrelse hoppas jag att du jobbar aktivt med att utveckla och marknadsföra de i Sverige använda respitreglerna. En väg kan ju vara att använda våg på alla SRSv…

     • Joakim Dec 5, 2011

      5100 kg var direkt från broschyren men den var rättat när man visste vad Dehler 34 SV väger. Varför borde de andra värden eller SRS tal ha förendrats samtidigt?

     • Team Dehlerdoris Dec 5, 2011

      Ja Anders, du ser det fanns ännu fler “uppenbara fel”. Vi får nog ge SRS lite tid tills systemet sätter sig. Det är tydligen inte bara nya båtar som behöver lite “shake-in period”.
      StefanK
      http://www.dehlerdoris.blogspot.com

     • Öresund Regatta, AN Dec 5, 2011

      @Erik
      Nä, jag kommer inte att jobba med SRS i Skånes Seglarförbunds styrelse. Det är SSF´s uppdrag. Det finns en teknisk kommitté i SkSF som jobbar med mätregler. Jag tror inte det finns SRS på agendan där heller. Jag kan höra med Anders Hansen om de har någon uppdrag från TK. Okänt för mig just nu.

      @ Stefan
      Just nu tycker jag att jag, som seglare, redan har gett SRS-segling den tiden det förtjänar. Jag har tröttnat rejält på att segla efter SRS. Det spelar ingen roll hur många som lagt ner tid och själ i det. Jag räknar också min tid. Det finns ju alternativ. Vårt val. Säg till när du är nöjd – vi kanske ändrar oss då. :-)

  • Author
   Peter Gustafsson Dec 5, 2011 Reply

   Bortsett från att SRS inte är precis som du vill ha den (VPP-baserad med full insyn och optimeringsmöjligheter), så funkar den väl praktiskt:

   Du har utan allt för mycket mätning (utöver det du redan gjort för andra regler), på kort tid och till en ringa kostnad, fått ett (exakt ett) rimligt mätbrev som gör att du enkelt kan kappsegla.

   Dessutom är ditt mätetal helt relevant, och jag kan inte hitta något race där du borde ha placerat dig bättre pga ett felaktigt SRS.

   Så vad är det praktiska problemet – mätetal är ett verktyg för att kunna segla. Inte anledningen till att man seglar.

   Jag kan i bland få känslan av att det snackas mer än det seglas i er region :-)

   När jag samlade alla ägarna i min region så lade vi exakt 1 minut på att diskutera mätregler. Sedan lade vi 1 timme och 59 minuter på att diskutera hur vi skulle få fler lokala båtar att segla mer.

   Jag tror att du har ett stort ansvar när det gäller att sätta agendan i er region, inte bara för de 5-10 mest aktiva båtarna. Utan för hela breddkappseglingen. Fundera på vilken regel Maxi 77, Scampi och Mini 6.50 skall segla efter nästa säsong. Och hur kan du bidra.

   • Raketen Dec 5, 2011 Reply

    +1 !!!

   • Jag vill inte ha ett lägre SRS. Jag vill bara veta om det är rätt gjort från SSF TK. Först då tycker jag att jag har rätt SRS-tal. Jag har gjort så rätt jag kan göra.
    Segla runt med mätetal som ingen vet om de är rätt gjorda och tävla mot varandra. Det sänker lusten mest av allt. I alla fall min.
    Det andra tänker jag inte kommentera.

   • Peter Kross Dec 5, 2011 Reply

    @Blur, vet ej vad som skett men nu kom nästa lågvattenmärke. Först anklaga idellt arbetande folk att de har skaffat sig bättre respittal och nu en hel region som bara snackar?
    Peter, jag är besviken, du kan bättre än så.

    • Raketen Dec 5, 2011 Reply

     Hm.
     Jag uppfattar inte inlägget som ett påhopp. Möjligen (uppenbart) kan det uppfattas så. Personligen läste jag det som ett tydligt inlägg, för styrkan, med SRS. För breddkappsegling gentemot andra respit system.
     Därför kom mitt +1.

    • Author
     Peter Gustafsson Dec 5, 2011 Reply

     I just call it like I see it!

     Som alltid.

     Jag har ingen som helst personlig agenda här, till skillnad från vissa andra.

     Det känns extremt fånigt att jag skall försvara något som både SSF och majoriteten av svenska breddseglare tycker är bra – mot några som sitter på förtroendeuppdrag inom svensk segling?

     Dessutom. Drar man igång en debatt med så tydligt cementerade (och relativt kontroversiella) ståndpunkter, så får man nog räkna med att folk tycker annorlunda. Då är det synd att man inte vill bemöta eventuell kritik.

     Whatever.

     Vi har olika idéer om vad som kommer att få ut fler båtar på kappseglingsbanan. Kör hårt så utvärderar vi efter nästa säsong.

   • Hansen Dec 6, 2011 Reply

    Detta är fantastisk läsning!
    Vilken dokusåpa som helst kan slänga sig i väggen.
    Innehåller allt tjuvnyp, pet i ögat och på hopp.
    :-)

    • Feffe Dec 6, 2011 Reply

     Kan vi inte krydda med lite flytväst diskussion i samma tråd ? Det verkar vara den och lysoptimering som kan få igång känslorna fullt ut. Vad sägs om 0,1 sänkt om man sover i flytväst ?

     • Hansen Dec 6, 2011

      Jag är helt säker på att sänkning utan väst…..

     • Öresund Regatta, AN Dec 6, 2011

      Kroppen eller SRSet?

     • Raketen Dec 8, 2011

      LYSande ide!
      Om man seglar med väst hela tiden. Så får man sänkt SRS med 0,1..
      Vips, problemet löst!
      Tror tom vissa skulle ta på sig 2 västar och försöka få sänkt med 0,2 pinnar.
      Hjälm..ytterligare.. =)

 20. Johan Dec 4, 2011 Reply

  För övrigt seglas Stockholms största tävlingar med jaktstart med korrigerad tid. Ornö Runt /165 båtar/ Huyandai Cup /54 båtar/ och Data Com Cup /76 båtar/

  Data Com Cup har tänkt till och gjort ett helt PM “Varför inte första båt i mål vinner?”

  http://www.ksss.se/sv/Kappseglingar/Regattor-2011/DataCom-Cup/Om-jaktstart-och-DataCom-Cup-2011/

 21. Johan Dec 4, 2011 Reply

  Kopierar Sammanfattningen man gjort:

  Starttiderna vid jaktstart bygger på flera steg av bedömningar inom tävlingsledningen.
  Dessa kommer sällan eller aldrig vara helt korrekta. Det är därför inte sportsligt
  korrekt att nyttja jaktstarttiden som ett modifierat handicap där första båten som går i
  mål med automatik skulle vinna – särskilt om första pris är av stort värde! Principiellt
  sett skulle de tävlande kunna protestera mot tävlingsledningen om
  tävlingsledningens bedömning av vindar och respit har varit uppenbart felaktig.
  Däremot är det sportsligt rimligt korrekt att efter målgång nyttja den verkligt seglade
  tiden och på traditionellt sätt korrigera denna med respektive båts mätetal i SRSsystemet.
  Jaktstarten som vi tillämpar i DataCom Cup får därmed ses som ett sätt att skapa
  säkerhet kring starten (inga trängda situationer) och ett trevligt sätt att under
  tävlingen se var man ligger i förhållande till konkurrenter med ungefär lika snabba
  båtar. Och spänningen tätnar efterhand…

 22. Robert Dec 4, 2011 Reply

  Hehe, vem vill inte ha en stygg upwind code0 i SRSv på ÅF? Gärna med AC lattor som bygger akterrunda.
  Eller kommer straffet ändras radikalt till 2012? Det ska vi ta reda på;-)
  Aspecten var som en nitromatad raket med sitt “assymetriska” försegel och “straffet” motsvarar aldrig den ökade prestandan på ett normalt ÅF eller Sandhamn Open.
  Jag kommer försöka redovisa de olika segelplanen/konfig när körning är klart.
  Dvs båtens prestanda relativt till mätetalen. VPP tar jag fram med konstruktören. Det har tidigare visat sig vara otroligt nära sanningen. Men segling ORC och SRSv kräver två ställ. Det är vi nästan helt övertygade om.
  Speciellt med relativt tung fockbåt. Läs 2-10TWS som är vanligt i våra vatten.

  Målet kanske ska vara ÅF i SRSv? Inte VM i minskad segelyta och RM…

  • Author
   Peter Gustafsson Dec 4, 2011 Reply

   Ambitiöst. Men du kan inte gnälla på att det blir dyrt på samma gång :-)

   Sedan vet jag inte om alla skulle kalla Aspecten “relativt tung”?

 23. Johan O Dec 5, 2011 Reply

  Nu kanske det kommer en o annan kommentar men:

  För er som tycker om att segla istället för att fundera på olika regeloptimeringar eller om ni lätt bryter ihop innan start för att fel segel sitter på båten finns one design klasser med tydliga klassregler.

  Jag vet inte hur många som i dagens Europakris vågar/har råd att sy upp dubbla kappseglingsställ till en Aspect 40 beroende på mätregel som gäller för kappseglingsdagen men något säger mig att det kostar mer än ett ställ till Express eller vilken Svensk onedesign klass som helst.

  Tycker man om stora startfält med hög konkurrens (internationella mästare i olika klasser) så finns rätt många och kul one-design klasser att välja bland och alla har råd att vara med på lika villkor. Ett komplett ställ med spinn. kostar ca 40.000kr.

  Klassreglerna gäller även under Bohusracet där Expresser brukar delta, iår jämfört med förra kan fler Expresser segla eftersom det ej kolliderar med SM i Varberg.

  • Bosse Dec 5, 2011 Reply

   Fy sjutton vad tråkigt om alla skulle segla Express.

   Tänk er skärgården på sommaren med bara en massa Expresser och en och annan Farr30.

   SRS är ju kanon, nu kan alla skriva i ett Excel-formulär och få ett mätetal som baseras på ett antal uppgifter, hur enkelt kan det vara. När detta sprids så kan många fler vara med och kappsegla, för än är det långt ifrån alla som vet vad SRS innebär. Alla läser inte på seglarförbundets hemsida eller BLUR.

   Dessutom så öppnar det ju möjligheter att modifiera och bygga om, byta segel och pimpa hur mycket man vill utan att det ska behöva bli en massa snack efteråt.

   Förstår inte att det ska vara så negativt……

   • Patrick L Dec 5, 2011 Reply

    Se där ja, Farr 30 fick sig en liten känga från Bosse. Men då vill jag gärna upplysa dig om att Farr 30-fleeten gärna seglar både SRS, DH, ORC, IRC såväl som entyp. Det har vi visat i många race under flera år nu, på bl.a Tjörn Runt, Hyundai Cup, DataCom Cup, Lidingö Runt, Ornö Runt, GranPrix, ÅF Offshore Race m.m. Vi försöker att inte polarisera mellan entyp och handicap, istället försöker vi se hur vi kan använda båtarna så mycket som möjligt och ha så roligt som möjligt.

    • Peter Kross Dec 5, 2011 Reply

     det låter sunt. varför välja mellan det ena eller det andra om man kan få allt ihop? ;-)

 24. Peter Kross Dec 5, 2011 Reply

  @Bosse, är det något nytt att ansöka om mätbrev med inlamnde av båtuppgifter?

  Det var också möjligt under de flesta år att kunna ansöka om olika segelalternativ. Det som kn vara späannade att veta hur det upplevs till att del att alla möjliga (och omöjliga) utrustningsalternativ tas hand om. Formeln är endast baserad på en viss kända utrustningaalternativ. Finns det en organisation som ta hand om det? hur värderas då till exempel roder och köl men annan profil?Vattenjet iställe för propeller? Jag såg inte heller alternativ till fle stor (på större seglingar vill man kanske ha med sig ett i reserv)?

  Allt blir inte löst med en formel och jag tror nog att det behövs en SRS-grupp som just har den funktionen att dels kvalitetssäkra och gör en översyn av just respittalen. Ett formelverktyg kan då vara ett väldig bra verktyg för att underlätta arbete. Väl TK har slagit in en annan väg men en del påstående håller helt enkelt inte då.

  • Bosse Dec 5, 2011 Reply

   Ja, men det gamla sättet att få mätbrev var väl erfarenhetsbaserat liksom Lys? Någon, tyckte att det blev lite si eller så.

   Var det någon som avvek med segel eller annat roder så var det ju alltid fel på lyset, eller?

   Kölprofil eller roderprofil har man väl alltid kunnat modifiera. Har väl inte varit förbjudet att spackla upp en bra kurva.
   Inte ens på Expresser är det förbjudet om man håller sig inom ramen, och det är en jäkla skillnad på kölform även på en strikt en-typsklass som express om man tar de godkända ytterligheterna.
   Polera har heller aldrig varit förbjudet vilket har större betydelse än en bra profil, särskilt om profilen är extrem, då är det nödvändigt.
   Byta roder påverkar inte SRS men hur många vet exakt hur det ska vara för att vara bättre originalet?
   Tror inte man vinner kappseglingar på att sätta dit ett frihängande elliptiskt roder på en Vega eller spackla upp profilen på en Maxi77, det hjälper till men det förändrar marginellt.

   Nu är formeln som den är och det känns tryggt, hoppas den får vara hemlig så länge som möjligt och att de uppgifter som lämnas i ansökan är korrekta. För det är ju vi seglare som lämnar uppgifterna. Att veta att man seglar omkring med ett srs-tal som inte är korrekt är för mig som att tjuvköra med motorn.

   • Peter Kross Dec 5, 2011 Reply

    Bosse, i SRS-reglerna står under B.1a)
    En standardbåt ska överensstämma med
    ***
    iii) det standardutförande som skrov, skrovbihang, inredning och rigg som båttypen
    levererats i förutom när SRS-reglerna tillåter avvikelse

    Spacklar upp profilen för att åtgärda tillverkningsfel är väl en sak men att sätta på en mer effektiv köl eller roder är en helt annan. Det var och är för standardbåtar inte tillåten.

    • Bosse Dec 5, 2011 Reply

     Standardbåtar? Jag pratar inte standardbåtar.

     Trodde i min enfald att de båtar som har mätbrev är de som avviker från standard.

     Om de båtarna aviker med t.ex större stor eller annan köl så är det ingen standardbåt längre och därför ska de ha mätbrev.

   • Raketen Dec 5, 2011 Reply

    Hur som helst, så är det kul att man kan komma med allt! Från en folkbåt till en TP52.
    Man kan pimpa hur lite eller mycket man vill/kan.
    SRS gör att hobbykappseglaren med liten (eller ingen) budget,kan vara med och puffas med eliten. Detta på relativt rättvisa grunder.
    Kan det bli bättre och roligare? Knappast..
    Den som skriker entyp..Varför då?
    Den som seglar SRS kan välja att köpa vilken båt han/hon än behagar.
    Den som är negativ till riktigheten med SRS tal osv. Hjälp då till att rapportera in resultat. Väg och mät båtar. Gör allt för att få med fler flytetyg på banan.
    Glöm inte, att det bara är kul tävling, när man har någon att tävla emot….
    Efteråt, glöm inte partyt med valfri dyck som tillbehör!
    =)

 25. Johan O Dec 5, 2011 Reply

  Bosse, det är helt ok att pimpa en Express, ska du kappsegla så ska pimpandet ske inom vad som tillåts i klassregeln, det finns säkert 100-tals kölprofiler men den som vunnit SM de senaste åren ligger på http://www.expresseglare.nu för nedladdning, sök på PLX-4 så hittar du profilen. Hurvida det är tråkigt eller ej att segla en Express bör var o en avgöra efter provsegling, ta kontakt med någon lokal Expressfleet i din närhet, alla är välkomna.

  • Bosse Dec 6, 2011 Reply

   Jag har aldrig påstått att det är tråkigt att segla Express.

   Har själv haft en Express och känner mycket väl till PLX-4, i princip en NACA65-012. Har modell, Nc-program och maskin om någon önskar ha den fräst på tiondelen.

   • ha, ha, ha…
    Den var kul!
    Segla entyp!!!

    • Bosse Dec 6, 2011 Reply

     Originalritningen på Express är en profil som liknar NACA63-12.

     PLX-4 är inom regeln men helt olik originalet. Maxbredden ligger ungefär på mitten medans originalet ligger en trdjedel från framkant. PLX-4 är såklart bättre, kräver att den är ytterst noggrant tillverkad, funkar förmodligen inget vidare med bottenfärg, kräver en polerad yta.

     NACA-63 är betydligt mer förlåtande, funkar med bottenfärg, men är sämre på alla bogar, särskilt på kryssen.

     Finns även utrymme att inom regeln förändra rodret till en mer extrem kurva än originalet ;-)

     Detta är inget nytt, finns bra artiklar om detta från -70-talet.

    • JonasJ Dec 6, 2011 Reply

     Seglar man entyp så får man mer tid att segla;) Vi har alla våra intressen inom seglingen

 26. Claes Redin Dec 6, 2011 Reply

  Om energi och engagemang i den här tråden matchar kommande träningar och regattor, då kommer det att bli kul…
  Snart är det båtmässa och då är det nästan sommar :)

  • Raketen Dec 8, 2011 Reply

   +1!!

 27. MA Dec 6, 2011 Reply

  Vad var det Arne K skrev; “LYS är på skoj – entyp är på riktigt!” Skämt åtsido, all segling är på skoj, och nog är det lika mycket tävlingsnerv när man kör ett kvällsrace i Limhamn, som ett SM i Starbåt! Det mest fantastiska är att vår lilla sport engagerar så många i olika diskussionsforum, jag gillar Cleas Redins kommentar; <strong"

  “Om energi och engagemang i den här tråden matchar kommande träningar och regattor, då kommer det att bli kul…”>

 28. Erik Barkefors Dec 6, 2011 Reply

  Kul att se resultatet så här långt på enkäten. Det är en kvalificerad majoritet som är positiva till SRS/LYS så här långt. Mindre än 1/4 är uttalat negativa.

 29. Pelle Lindell Dec 6, 2011 Reply

  Vi har uppdaterat infodokumentet med några saker pga. frågor här och från andra:

  http://www.svensksegling.se/ImageVaultFiles/id_7444/cf_32/SRS%20Information%202012v2_2011-12-05_.PDF

  • Peter Kross Dec 6, 2011 Reply

   kan TK förtydliga följande uttalande?

   Ett provmätbrev baseras på de empiriska och subjektiva bedömningar som gäller vid provmätbrevets utfärdande. Vid utfärdandet av ett ordinarie mätbrev kan dessa bedömningar ha ändrats.

   Vad är tanken med ett provmätbrev om det inte gäller när man vill ta ut ett riktigt?

   Det har kommit till en del avgifter. När offentliggörs avgifterna?

  • Erik Barkefors Dec 6, 2011 Reply

   Ser att Code Zero nu kallas gennaker.

   • Erik Barkefors Dec 6, 2011 Reply

    Skulle fortsätta…
    Innebär det att en Code Zero med mindre halvbreddsmått än 65% ökar på FB till dess halsningspunkt (samt LP och FL)?

    • Peter Kross Dec 6, 2011 Reply

     Erik, tittar på Pelles svar ovan. Code 0 är inte definierad men vill man halsar den på eller framförFB så är det en gennaker medan den är genua när den halsas inom FB. Sen kan ett provmätbrev ge svar om vad som lönar sig. Det kan vara lönt att tänka till hur man vill halsa seglet innan man söker om mätbrev..

     Observera att 65% finns inte i regeln för mätbrevsbåtar.

     C.4.2 FÖRSEGEL GENERELLT
     a) ANVÄNDNING
     i) Försegel, med undantag av gennaker och spinnaker, ska halsas akter om förtriangelbasens
     främre mätpunkt. Se även ”FB” i Appendix 3 – Teckenförklaringar.

     C.4.3 GENNAKER
     a) ANVÄNDNING
     En gennaker:
     i) ska vara satt flygande.
     ii) ska vara halsad till skrov eller bogspröt vid eller för om förtriangelbasens främre
     mätpunkt och ska, om båtdatabladet inte anger annat, ha halshornets infästningspunkt i
     båtens centrumplan.

 30. Johan Dec 8, 2011 Reply

  Finns det någon sista datum före en tävling för att få SRS-mätbrev? Borde inte det vara en bra idé så att varje båt verkligen hinner få en riktig bedömning. När båtar anmäls i sista minuten tvingas kommitén till en “snabbgranskning”. Finns det inte en risk i att SRS-tal bedömningen då görs förhastat?

  VARNING! Möjligen är detta inlägg förhastat och ogenomtänkt! ;)

  • Pelle Lindell Dec 8, 2011 Reply

   Bland annat av detta skäl kommer leveranstiden för mätbrev, som framgår av infodokumentet ( http://www.svensksegling.se/ImageVaultFiles/id_7495/cf_32/SRS%20Information%202012%20v3_2011-12-07_.PDF ) , att vara minst 10 arbetsdagar.

   Dokumentet är ett levande dokument som uppdateras med ojämna mellanrum när vi stöter på frågeställningar av allmänt intresse.

   • Johan Dec 8, 2011 Reply

    Svaret fanns – Inlägget var förhastat… ;). Kanon!

    • Johan Dec 8, 2011 Reply

     Men…”levande dokument”? Kan undantag göras på 10 dagar? Då finns ju risken där i alla fall att komittén känner sig pressad att hasta fram något tal för en båt till en tävling.

     • Pelle Lindell Dec 8, 2011

      Infodokumentet är levande i betydelsen att vi uppdaterar det när det kommer frågeställningar som är av allmänt intresse.
      Vad gäller leveransstiden är det TK’s avsikt att det skall vara en strikt 10-dagarspolicy.

     • Erik Barkefors Dec 8, 2011

      Det står “minst 10 dagar” vilket gör att man inte är garanterad att få det på 10 dagar. Delvis handlar det nog om underlag också. Med t ex ett bifogat IRC-mätbrev så underlättas hanteringen men med bara broschyrdata på en ny båt så är mycket osäkert fortfarande.

 31. Design Dec 9, 2011 Reply

  Vore bra om man kan mata in uppgifterna på en web sida och trycka på sänd när man känner sig nöjd. Då behöver inte TK belastas i så hög grad och i princip bara göra en korrigering där så behövs.
  Billigare och bättre för alla !

  • Pelle Lindell Dec 9, 2011 Reply

   Tanken är att det skall gå till just så……

 32. Mattias D Dec 10, 2011 Reply

  En oskyldig fråga till forumet som vet allt…

  SRS med klassbåtar

  De flesta klassbåtar har i sin klassregel att man måste ha giltigt mätbrev, medlemskap, giltigt årsmärke på båten etc. I de flesta klasser får man det genom att vara medlem i klassförbundet.

  Man följer alltså inte klassregeln om man inte är medlem i förbundet. Betyder det att SRS talet inte är giltigt för båtar som inte är medlemmar i sitt respektive klassförbund?

  En snabb koll

  Express:
  “B.1.4 Mätbrevet skall vara försätt med en dekal som visar att av årsmötet fastställd årlig båtavgift och medlemsavgift erlagts för innevarande år.”

  Melges 24:
  “B.2.1 The owner and helmsman shall be a current member of their NCA or, where there is no NCA in his country, a member of the ICA or and NCA nominated by the ICA”

  • Patrick L Dec 10, 2011 Reply

   Min uppfattning är att det är precis så. Hur vet man att en Farr 30 är en Farr 30 om inte entypsmätbrevet är giltigt? Och mätbrevet är inte giltigt om man inte har betalat medlemsavgiften till klassförbundet.

   • Pelle Lindell Dec 10, 2011 Reply

    Nja…

    SRS-reglerna för klassbåtar säger:

    C.1.c) En klassbåt behöver inte ha sådant mätbrev som kan vara föreskrivet i båttypens klassregler.

    Medlemskap i klassförbund nämns inte men det är inte TK’s avsikt att man skall behöva vara medlem i klassförbund för att segla SRS. SRS-reglerna kommer att uppdateras för att klargöra detta. Däremot måste man som klassbåt uppfylla alla tekniska krav i klassregeln men som vanligt i SRS är det på båtägarens ansvar.
    Vissa klassbåtar kan dock få SRSv-mätbrev baserat på sitt klassmätbrev om man har ett sådant.

    • Patrick L Dec 10, 2011 Reply

     Jag vet…jag var kanske otydlig – men min uppfattning är att man BORDE kräva giltigt mätbrev även i SRS för att segla en klassbåt. Jag tycker det känns lite konstigt om medlemmarna väljer mellan att segla entypsklass (då medlemskap krävs) eller SRS (då kan medlemmarna strunta i medlemskap).

     • Pelle Lindell Dec 10, 2011

      Det är en rimlig ståndpunkt men TK’s uppfattning är att det skulle få orimliga konsekvenser att kräva medlemskap…..bara för att man råkar äga en IF eller Express eller 606 känns det inte rimligt att man måste vara med i klassförbundet för att segla en och annan SRS-segling. Det är dessutom rätt få klassförbund som strikt följer sina egna klassregler om medlemskap i den meningen att man bara driver medlemskravet på mästerskap.

     • Svenne Dec 10, 2011

      Men då är det väl inte en klassbåt om det inte behöver styrkas, förstår inte varför den skrivningen ska vara med i SRS reglerna.
      Räcker väl med båtdata för IF mfl.

      Mvh

      Svenne

     • Pelle Lindell Dec 10, 2011

      Visst skulle man kunna göra så …….

    • Andreas i HP Dec 10, 2011 Reply

     Hej Pelle
     Kan det då bli så att en klassbåt som visar sig väga 500 kg mer än föreskrivit i klassregeln, får lägre SRS tal samtidigt som de då kan segla med fler personer på relingen?

     MVH Andreas

     • Pelle Lindell Dec 10, 2011

      Det är inget som hindrar vilken båt som helst att bli mätbrevsbåt varken v eller vanlig

 33. Mattias D Dec 10, 2011 Reply

  Ok Pelle, men vidare…

  Har en Nationell Myndighet eller SRS grupp rätt att ändra eller ge dispens i en klassregel som ägs av ISAF?

  Jag har flera gånger försökt ändra saker i en internationell klassregel för att anpassa till nationella (eller realistiska) förhållanden men fått smäll på fingrarna av ISAF varje gång.

  Jag fick förklaringen att om man använder klassregeln så är det på samma sätt som med RRS väldigt begränsat vad man får och inte får ändra med NoR, SI, lokala regler, etc.

  • Patrick L Dec 11, 2011 Reply

   Vi diskuterade detta inom internationella Farr 30-förbundet med anledning av att Tour de France tycks ha givit dispens från internationella Farr 30-klassreglerna som förbjuder reklam i spinnakern. Detta är inte OK men frågan är väl om arrangören ens frågade franska seglarförbundet eller om de bara skrev in det i inbjudan. Om alla deltagare ställer upp på det så är det inte mycket klassen eller ISAF kan göra? Försåvitt det inte är ett ISAF event förstås (som VM), då har ju ISAF ett ord med i laget på Notice of Race?

   I Farr 30-regeln står:

   5.8 STANDARD CLASS CERTIFICATES (IMS, CHS, PHRF) – National Authorities (or local authorities in the case of PHRF) may issue standard class certificates for valid FARR 30’s. Any deviation from the FARR 30 configuration (including those that are an attempt to optimize under another rule) will immediately invalidate the FARR 30 International One Design Certificate. Should a certificate be invalidated in this manner, the boat shall be returned to the configuration of actual measurements in the original measurement certificates and may be subject to re-measurement, at the discretion of the Chief Measurer, prior to the issue of a new FARR 30 International One Design Certificate (at owners cost).

  • Jan Dejmo Dec 11, 2011 Reply

   Kappseglingsregler och klassregler

   Ja, det är riktigt att möjligheterna att ändra klassregler är starkt begränsat.

   KSR 87: En seglingsföreskrift får ändra en klassregel bara när klassreglerna tillåter det eller när ett skriftligt tillstånd från klassförbundet för ändringen finns uppsatt på den officiella anslagstavlan.

   När det gäller det gäller ISAF-klasser gäller också:

   ISAF Regulation 10.5(f): An International or Recognized Class shall not permit the organizers to amend, suspend or override the Class Rules in the Notice of Race or Sailing Instructions for Class events without the prior approval of the ISAF, a Class event being an event initiated and controlled by the Class/Owners Association without any alteration to the Class rules.

   Vilka klassregler gäller vid SRS-kappsegling?

   KSR-definitionen Regel f): För en båt tävlande i handikapp- eller respitsystem är det systemets regler klassregler.

   SRS Klassregler för Klassbåtar, inledningen: SRS-reglerna gäller som klassregler vid kappsegling enligt SRS-systemet.

   SRS om en båttyps klassregler

   B.1 b)ii): En klassbåt ska överensstämma med båttypens klassregler förutom när SRS-reglerna tillåter avvikelser från dessa.

   Tillåtna avvikelser finns i SRS-reglerna C.1, C.2 och C.3.

   Komplicerat?

   Kanske, men avsikten är enkel: Den som har en båt av en typ som är upptagen som Klassbåt i SRS ska kunna delta i SRS-kappsegling med båten i “klasskick”. Om båten avviker på ett sätt som inte är tillåtet enligt SRS-reglerna så finns möjligheten till SRS-mätbrev.

   Jan

   • Mattias D Dec 11, 2011 Reply

    Kristallklart!
    Så vad händer när SRS arrangören skriver att om det blir fler än 5 expresser så blir det en klass ;)

    • Jan Dejmo Dec 11, 2011 Reply

     Det blir en SRS-klass (se A.3.11) bildad av fler än 5 båtar av samma båttyp ;-)

     • Peter Kross Dec 11, 2011

      en förutsättning till det är väl att arrangör har anget vilka klassregler gäller ler har jag missat något?
      Dessvärre skriver många arrangörer inte ens att det seglas enligt SRS-regler och i dessa fall är det inte helt given vad som gäller…

     • Öresund Regatta, AN Dec 12, 2011

      Det är väl inte helt självklart det hela.
      Om nämnda Expresser seglar gäller då inte deras egna klassregler? Det måste det väl göra?
      Hur gör man med double scoring? Räcker det med att vara tydlig med vilken regel som är överordnad den andre?
      Det är en del grejer som kan stöka till det som
      navigationsutrustning, om spinnakerbom ska vara uppe eller inte etc.
      Hur ska texten se ut i inbjudan? Kan vi som arrangerar själv skriva i vilken ordning reglerna gäller? Då ska vi kunna alla tillåtna klassbåtars klassregler, SRS och DH. Blir nog skolbänken 2012.

     • Hakana Jan 24, 2012

      Och hur blir det om en av Expresserna har SRS-mätbrev? Är det ingen Express då?

     • Peter Kross Jan 24, 2012

      båttypen är väl fortfarande en Express enligt mätbrev men då gäller inte längre Express-klassreglerna utan endast SRS-reglerna för mätbrevsbåtar.

   • Author
    Peter Gustafsson Dec 12, 2011 Reply

    Återigen. detta är inget stort problem i praktiken?

    De gånger när det har blivit stökigt är väl när ett regionalt klassförbund tillåter en avvikelse från klassregeln (Tjörn Runt enligt SRS – Express skall då följa klassregel med SRS-undantag – men i Väskustcupen får de köra utan dynor – dvs uppfyller ej klassreglerna).

    Men det vore nog bra att SSF tog fram en mall med bra skrivningar.

   • Jan Dejmo Dec 12, 2011 Reply

    Om en båt av båttypen Express ställer upp
    – i en SRS-kappsegling så gäller Klassreglerna för SRS.
    – i en Express-kappsegling så gäller klassreglerna för Express.

    “Double scoring”, “tripple scoring”, etc
    Om en båt ställer upp i fler än en klass så gäller klassreglerna för respektive klass för deltagandet i respektive klass.

    Mallar för Inbjudan och Seglingsföreskrifter för SRS-kappsegling
    Sådana kommer.

 34. Peter Kross Dec 15, 2011 Reply

  Hur kan jag ange i det nya systemet att jag vill segla med eller utan mantåg?
  tidigare har det funnits en ruta för övrigt/anmärkningar i ansökningarna.

 35. Leif Smeds Feb 6, 2012 Reply

  Då Expressens LYS-tal höjdes till 1,12 var allmän kommentar här på finska sidan att : de måste göra det för att rädda skinnet sitt (LYS kommiten), men ännu högre, minst 1,13 skulle deras rätta tal vara. Vi är många erfarna seglare som har kunnat konstatera detta i många år, så länge Expressarna varit på banorna. Våra yngre seglare har ju även insett det, så på senare år har det kommit många Expressar på de finska banorna – man byter till en vinnande modell.

  Och nu då – SRS ??? Expressens tal har sänkts tillbaks och H-35 : ans som inte har kunnat tävla med den förutom vid halv vind över 12 m/s har höjts till 1,14 ???
  Även Finn 35:ans tal har höjts med med 2/100 till 1,18, vilken även varit försvarslös mot Expressarna.
  Men det finns nog sådana som är nöjd med svenskarnas nya SRS, förutom Expressarna :
  Det finns en finsk halvtonnare som seglat med LYS 1,18 och sgs alltid vunnit vid lätta och meddelvindar, men som mätte in sina segel mm inför sommarens tävling på Ulvöarna, och fick sitt SRS 3/100 lägre !!! Vi gratulerade skepparen förrän han startade tillfartsseglingen, för vinsten var ju klar !
  Bästa SRS-kommite ! För att inte ta död helt på kappsegling mellan olika typs båtar, måste nog tabellvärdena ses över och eftersom detta beräknings sätt grundar sej bla på erfarenhetsmässiga grunder, så måste ni även bättre föja upp resultatlistor och diskutera ute på banorna med de som har erfarenhet om det inte finns dokumenterade resultat som ni kan lita på.

  mvh Leif Smeds

 36. Erik Barkefors Feb 7, 2012 Reply

  Jag använde den gamla länken från 30 januari och det var 2011-bladet.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.