ORC och ISAF Annual Meetings

Sten Edholm sammanfattar ORC och ISAF Annual Meetings i Puerto Rico.


SHF 2010-11-10 Sten Edholm
Sammanfattning av ORC och ISAF Annual Meetings i Puerto Rico 2011-11-05—09

1. Allmänt
Offshore Racing Congress (ORC) Annual Meeting samlade omkring 50 representanter från ett drygt 20-tal länder. ORC respitregler används idag i 42 länder och har 33 Rating Offices. De största flottorna på över 1.000 båtar finns i Holland och Italien. ORC olika kommitteer arbetar under AGM i totalt fyra dagar, därutöver två dagar för ISAF Offshore Committee och ISAF Special Regs Committee.


2. Förändringar av ORC VPP
Få förändringar, få motioner för att modifiera VPP hade kommit in, detta är ett tecken på att ORCInt anses fungera hyfsat väl.

Inför 2012 kommer dock bl a följande förändringar genomföras ;
– Fine tuning av transom drag
– Reducering av Dynamic Allowance
– Ta bort inverkan av ankare
– Ny regel för Code 0 (skall alltid sättas flygande) mm

En första testkörning av ORC så kallade Test Fleet har gjorts med de nu beslutade förändringarna, körningen ger att >90% av alla båtar kommer att få 1-2 seklägre GPH-tal (motsvarar 0,1–0,5 %). Enstaka båtar får > 1 % straff, endast enstaka får gynnsammare GPH. Sammanfattningsvis små förändringar.

Exempel på ändrade GPH-tal;
– X-332 från 658,3 till nytt 655,4 (~0,4%)
– Arcona 460 från 552,9 till nytt 555,1 (~0,3%)
– First 36,7 från 637,1 till nytt 636,3 (~0,2%)
– Landmark 43 från 540,1 till nytt 539,1 (~0,2%)
– J-109 från 614,9 till nytt 613,4 (~0,2%)
– Mumm 36 från 590,6 till nytt 590,3 (~0,1%)
– X-35 från 605,1 till nytt 604,8 (<0,1%)
– Farr 30 från 618,8 till nytt 618,3 (~0,1%)
– Tp52 från 461,8 till nytt 461,8 +/- 0
– First 40,7 från 598,6 till nytt 598,6 +/- 0
– IMX-40 från 591,7 till nytt 591,6 +/- 0

Det skall observeras att detta är värden för båtindivider, variationer kan förekomma.

Ett nytt ”Offshore Single Number Handicap” (OSN) har tagits fram för att komplettera nuvarande GPH-tal. Bygger på något högre vindstyrkor, registret är 8-16 knop True Windspeed. Förväntas ge omkring 5 % snabbare mätetal än nuvarande GPH, men anses bättre spegla förhållandena under offshore.

En BETA-version av VPP distribueras i närtid till Rating Offices, ORC vill gärna ha förslag på kompletteringar före årsskiftet då slutlig version skall vara fastställd.

3. Större tävlingar 2011 och 2012
ORC World Championship 2011 gick i juni 2011 i Cres, Kroatien, 119 båtar från 16 länder deltog, spannet 34-60 fot. Förutom indelning i två klasser så delades också ut särskilda priser för ”Corinthian” (Icke proffsbåtar) samt till ”Ownerdriven boats”, dvs där ägaren själv står vid rodret. Dessa två priser blir vanligare och vanligare. 66 olika båttyper deltog med bra spridning, inga typer som utmärkte sig som särskilt gynnade.

European Championship 2011 gick i Hankö , Norge med 25 deltagande båtar i spannet 34-44 fot, endast tre deltagande länder, blygsamt deltagande från Sverige och Tyskland. Delat i två klasser vid GPH=600 sek/Nm (samma i WM).

Följande tävlingar är bekräftade för 2012 och vidare;
– World Championship i Helsingfors 2012-08-04—11. Man har samordnat så att de finsk-estniska offshore mästerskapen ”Baltic Offshore Week” går dagarna före WM. Efter WM kommer direkt WM i X-41 på samma ställe
– EM 2012 kommer att gå i Punta Ala, Italien.
– Tävlingen Baltic Sprint Cup byter mätregel från IRC till ORC, startar i trakten av Travemünde 2012-07-20, går över Karlskrona, Västervik, Klaipeda med mål omkring 2012-07-28. www.balticsprintcup.com
– WM 2013 på Italienska östkusten i Ancona.
– Preliminärt EM 2013 i Sverige, KSSS är beredda att arrangera detta, prel i Sandhamn i början av augusti.
– För 2014 ännu ingen inriktning, beror mycket på den nya regeln.

Det finska WM 2012 går av stapeln på fästningsön Särkkä, ingår i den större fästningen Suomenlinna/Sveaborg som är ett av UNESCOS World Heritages. Båtar förtöjs inne i Helsingfors vid Brunnsparken. Arrangör är klubben Merenkävijät grundad 1922 med klubbhus från 1750. Merenkäviät betyder ungefär ”Sjöfararna” och har arrangerat ett flertal större events. Seglingarna förutses gå på omkring 8 alternativa banor, allt från inre vatten som Kronobergsfjärden och utomskärs mot Harmaja och Trutkobben.

På sikt med en ny regel så måste mästerskapen kompletteras. Nuvarande varannan års rytm med växling mellan Medelhavet och Nordeuropa kommer sannolikt att ifrågasättas av länderna kring t ex Brittiska Kanalen. Vi bör i Norden på sikt komplettera med regionala mästerskap av typ Baltic Championship mm.

Formaten för Offshore-delarna i ett ORC WM/EM kommer modifieras till antingen två seglingar med 10-14 tim för långsammaste båt eller en segling med 30-36 tim för långsammaste båt. En av två offshorerace kan få räknas bort, däremot inte det långa offshore på 30-36 tim om det nyttjas. Koefficienterna kommer inte ändras, trots vissa förslag kring detta. Viktigt att bygga in avkortningsmöjligheter.

Inshore Races (WW/LW) rekommenderas vara 1-2 tim.

Generellt sett en mycket negativ attityd till att Race Committe skall avgöra om det skall bäras flytväst eller inte. Skall vara skepparens sak, lika väl som om det skall revas eller inte.

4. ORC Classes
GP 42-klassen är i princip upplöst, båtarna är spridda över hela världen och någon sammanhållen Race Circuit finns inte längre.
GP 33-klassen existerar inte, GP 26 byggs i enstaka ex men är för spridda för att
kunna tävla som egen klass.

ORC administrerar därutöver delar av Maxi-klasserna vad gäller mätning, mätbrev, klassregler mm.

5. Mät- och mätbrevsfrågor
ORC har nu utvecklat sin hemsida med en ”Sailors Services” så att vem som helst själv kan plocka fram mätbrev, egna variationer på segel, stabilitetscertifikat, polardiagram mm för såväl egen som andras båtar. Att ta ut ett mätbrev kostar 10€, ett Stability Certificate eller ”Speed Guide” kostar 35€ och man kan få köra tester av segel, besättningsvikt mm för 10€. Användarna är generellt mycket nöjda.

ORC arbetar för att det skall finnas gratis tillgång till ORC-mätbreven i alla länder, några länder stretar emot, bland annat Italien. Bör dock kunna lösas under 2012.

Vägning av båtar kommer i utökad utsträckning tillåtas istället för de traditionella skrovfilerna och fribordsmätningarna.
Ett seminarium för Rating offices/Chief Measurers kommer preliminärt att ordnas våren 2012.

6. Safety
Strävan är att i ökad utsträckning endast införa förändringar vartannat år, dvs det som nu avhandlas avser gälla från 2012-01-01;
– Ställföreträdare till skepparen skall finnas utsedd.
– Livlinor/däcklinor av s k HMPE (High Modulus Polyethylene, t ex Dyneema och Spectra ) blir tillåtet.
– Brandfilt skall finnas i alla båtar med kök med öppen låga.
– Heavy weather jibs kommer att få ha rev (ej tillåtet tidigare p g a riska att den revade nederdelen skulle samla vatten på fördäck)
– Uppblåsbara livvästar måste ej ha automatisk utlösning, OK med bara manuell utlösning med kolsyrepatron + manuell uppblåsning.
– Inget krav längre på revbart storsegel eller trysail i Cat 4.
– Inspektion/service för flottar ISO 9650 har reglerats till enligt tillverkaren, dock minst tre år för Canister och varje år för s k Valise (Sverige försökte få två år, men röstades ned)

Nya rekommendationer;
– Livbojar/lifeslings bör vara gula/röda (många är vita idag)
– Batterier anskaffade efter 2012 bör vara av typ ”Sealed”
– Stormsegel anskaffade efter 2014 jan bör vara enfärgade i starka ”varningsfärger” (dvs ej vita med en färgcirkel)
– Stormsegel bör ha ett eget förstag, trysails bör ha en egen skena (motsv)

Bland avslagna motioner kan noteras;
– Att s k ORC-flottar inte längre får användas (De kommer få användas tills servicestationerna säger att de är i alltför dåligt skick p g a åldrande gummi mm)
– Krav på båtmansstol ombord (anses ej lämplig för användning under segling)
– Nya material istället för koniska träpluggar
– Krav på PLB 406 MHz i Cat 0-2 från 2015 (bör avvakta teknikutvecklingen, bl a PLB med AIS finns nu tillgängliga).

Övrigt;
– Dyneema/Spectra@ mantåg kommer alltfort tills vidare inte accepteras i UK och USA, men attityden blir alltmer positiv.
– Mycket diskussion kring radarreflektorer, AIS som Personal Locator Beacon (PLB). Särskild arbetsgrupp tillsatt.
– En arbetsgrupp för att se över åtgärderna efter haverierna med Rambler, Wingnut m fl allvarliga haverier.

En handbok för kurser i Offshore Safety Survival finns framme i utkast, publiceras våren 2012.

En tragisk olycka i USA med båten Wingnuts där två besättningsmedlemmar drunknade har aktualiserat frågor kring vilka normer som skall gälla för stabilitet. Kraven kommer sannolikt ökas.

Hela regelverket för GMDSS kommer att ses över på grund av den snabba teknikutvecklingen. AIS utvecklas så att signalerna även skall kunna tas upp av satelliter på sikt.

7. ISAF Oceanic & Offshore Committee
ORC och RORC redovisade sina verksamheter 2011. Antal mätbrev ;
2008 2009 2010 2011 sept/okt
ORC 7.100 7.273 7.247 7.220
IRC 7.740 7.372 7.222 6.189
ORC har båtar i 42 länder, IRC i 27 länder.

Rapporterade ORC mätbrev i Östersjön 2011-11-01; Sverige 105, Finland 104, Estland 110, Lettland + Litauen 76, Polen 77 och Tyskland (Östersjön) omkring 500.

Därutöver ett okänt men mindre antal i S:t Petersburg. Totalt omkring 900 ORC-mätbrev i Östersjön.
I Östersjön finns total omkring 85 IRC-mätbrev (Sverige 18, Tyskland omkring 50 och Finland 36). Läget är stabilt eller något vikande.

ISAF har tagit initiativ till att skriva avtal med organisatörerna av de större ”Oceanic Races” för att harmonisera tidplaner och regelverk. För närvarande har sex av de stora organisatörerna som Volvo, Five Oceans m fl skrivit avtal, två ytterligare är på gång.

8. Arbetet med ny global mätregel för Offshore Racing
Efter ett inledande möte i Paris våren 2010 under ISAF ledning så har ORC och RORC arbetat vidare med målet ”One World – One Rule”. Arbetet är försenat, främst på grund att brittiska RORC och franska UNCL har problem med de ekonomiska förutsättningarna vad gäller VAT mm. Oaktat detta så bekräftar ORC och RORC ordföranden sitt gemensamma mål – ”One World – One Rule”. Målet är nu att få det administrativa med ett gemensamt bolag klart under de närmaste 12 månaderna. Under 2012/2013 förvaltar man då bägge reglerna, parallellt startar det tekniska arbetet med den nya regeln, nu med målet att den nya regeln skall kunna nyttjas sommaren 2014. Tidplan skall finnas framme i november 2012.
Generellt kan man uppfatta en efterhand mer och mer positiv inställning till detta projekt från såväl RORC som ORC. Det anses också att de senaste årens modifiering av resp regel har gett en alltmer likvärdig rating av båtar och tävlingsresultat.

ORC har vidare nyligen blivit kontaktade av US Sailing (Stan Honey) och New York Yacht Club som vill att ORC skall hjälpa till att administrera en ny High Performance Rule (HPR) för USA, ORC är principiellt positivt inställda. Kanske kan man få med US Sailing på den nya internationella regeln??

9. Övrigt
ORC kommer att byta hemsida under våren 2012. Inga dramatiska skillnader. Normalt 5-600 besökare dagligen, under World Championship loggades 200.000 besök från 9.000 olika datorer.

En ORC årsbok kommer att publiceras våren 2012, i huvudsak med översikter och bakgrundinformation. Kommer att finnas tillgänglig på nätet.

ISAF Classification Codes används alltmer för att erbjuda seglingar för ”Corinthian Sailors” utan professionell anknytning till segling. Numera bara två klassificeringar – Group 1 dvs amatörer och Group 3 dvs seglare som på något sätt arbetar/är avlönade under de senaste två åren inom någon bransch som är relaterad till segling.

Ett nytt scoringprogram presenterades, finns på www.yachtscoring.com.